В ДОБРЫЙ ПУТЬ! — pirmasis „Šok“ serijos mokymo komplektas, skiriamas rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymuisi pagrindinėje mokykloje.Mokymo komplektas skiriamasVI klasės mokiniams, kurių amžius 12–13 metų. Mokinių žinių lygis išėjus komplekto kursą suderintas su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis.Vadovėlio koncepcija, tikslai, bendrosios nuostatos ir metodiniai principai atspindi bendrą rusų (užsienio) kalbos vadovėlių serijos В ДОБРЫЙ ПУТЬ! ir visų dalykų vadovėlių serijos „Šok“ koncepcijas.Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga);pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis);mokytojo knyga;kompaktinė plokštelė;raidyno kortelės;situacijų kortelės.Vadovėlio struktūra. Mokomoji medžiaga suskirstyta į 4 modulius. Pirmasis modulis skiriamas raidynui mokyti ir pirminiams tarimo, skaitymo, rašymo bei kalbėjimo gabumams ugdyti. Kiti moduliai sudaromi pagal sociokultūrines temas ir skiriami komunikavimo gebėjimams ugdyti. Modulį sudaro pamokos pagal smulkesnes temas; pamokos struktūroje yra žodynėlis, gramatinė medžiaga, treniruojamieji leksiniai ir gramatiniai pratimai, dialogai ir nedidelės apimties tekstai, klausymo, skaitymo, kalbėjimo bei rašymo užduotys. Modulio turinys ir struktūra tiesiogiai susiję su pratybomis ir garso įrašais. Praktiniam darbui skiriama papildoma vaizdinė medžiaga — raidyno bei teminių situacijų kalbėjimui kortelių komplektai.Turinys. Vadovėlio kalbinė medžiaga atitinka Bendrąsias programas, o kompetencijų ir gebėjimų ugdymas taikant tam tikrą užduočių ir pratimų sistemą — Išsilavinimo standartus.Sociokultūrinės temos. Asmenybė, gamta, mokykla, laisvalaikis, sportas, namai, užsienio kalbos.Leksinė medžiaga. Konkreti leksika (daiktavardžiai, būdvardžiai, įvardžiai, skaitvardžiai, veiksmažodžiai, prieveiksmiai, pagrindiniai ir dažniausiai vartojami prielinksniai, jungtukai, dalelytės).Gramatinė (kalbinė) medžiaga. Raidynas, grafika, fonetika, rašyba, įvardžių, daiktavardžių, būdvardžių formos ir jų derinimas, veiksmažodžių laikai ir asmenavimas, skaitvardžiai, prieveiksmiai, vientisinis sakinys, klausiamasis sakinys.Komplekte yra teksto tipo užduočių vertinimui bei įsivertinimui, taip pat žinyno pobūdžio lentelių ir schemų.Vadovėlio komplektas nuo dabar mokyklose naudojamų antrosios užsienio kalbos pirmųjų mokymo metų vadovėlių skiriasi integracinėmis nuostatomis, kurios sąlygoja turinio pateikimą. Dalis temų sutampa su kitų dalykų vadovėlių temomis. Kiekviena vadovėlio pamoka sudaryta atlankos principu….
Prekinis ženklas: Šviesa