Baudžiamoji politika – valstybės vykdomos socialinės politikos, kurios pagrindinis uždavinys yra nusikalstamumo kontrolė ir prevencija, dalis. Knygą sudaro keturios dalys, skirtos atskiriems baudžiamosios politikos aspektams. Pirmojoje dalyje analizuojama baudžiamosios politikos samprata ir jos turinys (veikų pripažinimas nusikalstamomis, bausmių už jas nustatymas ir pan.), taip pat ją formuojantys veiksniai, pvz., nusikalstamumo dinamika, būklė ir struktūra, parlamentarų teisinės bei religinės nuostatos, Konstitucijos ir tarptautinės teisės reikšmė ir t. t. Antrojoje dalyje nagrinėjami baudžiamosios politikos principai, jų reikšmė kuriant bei taikant baudžiamuosius įstatymus. Trečiojoje dalyje analizuojamos įvairių baudžiamosios politikos aspektų (įstatymo kūrimo ir taikymo požiūriu) tendencijos Lietuvoje 1995–2005 m. ir pateikiamas jų vertinimas. Ketvirtoje – analizuojamos Lietuvos valstybės išlaidos baudžiamosios justicijos sistemai (baudžiamajai politikai), jų palyginimas su kitų valstybių išlaidomis, taip pat vertinimas. Knyga baigiama išvadomis ir pasiūlymais tobulinti tiek įstatymus, tiek kitus teisės aktus bei keisti jų taikymo praktiką. 
Prekinis ženklas: Registrų centras