Šio­je kny­go­je Ava­ta­ras Sat­ja Sai Ba­ba aiš­ki­na am­ži­no­jo „Bha­ga­vad­gy­tos“ mo­ky­mo es­mę, apimdamas la­bai daug te­mų. Ko­men­tuo­da­mas die­viš­ko­jo Mo­ky­to­jo Kriš­nos ir dva­si­nio mo­ki­nio Ar­džu­nos dia­lo­gą, Sat­ja Sai Ba­ba nu­švie­čia Die­vo (Pa­ra­mat­mos) es­mę, Jo sa­vy­bes ir ap­raiš­kas, kalba apie sie­los ir Die­vo san­ty­kį, iš­min­ties es­mę ir bū­dus jai pa­siek­ti, pa­sie­ku­sio­jo dva­si­nę iš­min­tį žmo­gaus sa­vy­bes ir do­ry­bes, dhar­mos es­mę ir reikš­mę. Sat­ja Sai Ba­ba daug dė­me­sio ski­ria tik­ro dva­si­nio Mo­ky­to­jo ir ge­ro mo­ki­nio sa­vy­bėms, prak­tiš­ko pa­mo­ky­mų įgy­ven­di­ni­mo svar­bai.
Prekinis ženklas: Satja