Vadovėlis parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvį, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyviai mokytis. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu.Duodama nuorodų į papildomus informacijos šaltinius, taip pat ir į chemijos skaitmeninius mokymosi objektus (MO). Tai naujiena, puikiai paįvairinanti chemijos pamokas. Naudodamiesi šiais mokymosi objektais, mokiniai gali atlikti bandymus virtualioje erdvėje, aiškintis naujas sąvokas, reiškinius.Kiekviena vadovėlio atlanka pradedama antrašte Netrukus ir baigiama – Šią pamoką. Su šiomis antraštėmis pateikiami labai lakoniški pamokos mokymosi uždaviniai ir apibendrinama, kas buvo išmokta per pamoką.Vadovėlyje rasite skyrelius Prisiminkime, Tai įdomu, Namų bandymai. Klausimai ir užduotys susiję su pamokos tema, anksčiau įgytomis žiniomis ir skiriami žinioms įtvirtinti. Vadovėlio užduotis siūloma derinti su pratybų sąsiuvinio užduotimis.Kiekvienas vadovėlio skyrius pradedamas Įvadu, kuriame pateikiami klausimai KAS? KO? KODĖL? KAIP? ir atsakymai į juos. Tai lyg būsimo mokymosi planas, gera proga pakviesti mokinius planuoti mokymąsi.Kiekviename skyriuje su antrašte Apibendrinkime duodama trumpa temos sąvokų, esminių dalykų santrauka ir klausimai, užduotys, namų bandymai ar praktikos darbai, kurie padeda apibendrinti ir įvertinti mokymosi rezultatus.Tolesnėje atlankoje mokomosios medžiagos su antraštėmis Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis ir Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis tikslas – ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją ir padėti įsivertinti savo pasiekimus. Čia pateikiami mokymosi rezultatų įsivertinimo rodikliai yra suderinti su Bendrosiomis programomis.Vadovėlyje siūlomi Mokymosi žingsniai padės mokiniams savarankiškai planuoti ir atlikti įvairius bandymus ar stebėjimus, apibendrinti rezultatus, daryti išvadas, pristatyti atliktus darbus. Vadovėlio komplektą sudaro:VadovėlisPratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis) (lietuvių kalba)Uždavinynas (lietuvių kalba)Interaktyvi mokytojo knyga (lietuvių kalba).
Prekinis ženklas: Šviesa