Šis dviejų tomų ”Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas” grindžiamas dabartinės lenkų kalbos trijų tomų (1978,1979,1983) žodynu ”Stownik języka polskiego”, kurio mokslinis redaktorius – profesorius Miečislovas Šimčakas (Mieczyslaw Szymczak).Žodyne laikomasi minėto lenkų kalbos tritomio aprobuotų lenkų bendrinės kalbos normų bei jame pateiktų tam tikrų žodžių stilistinių pažymų; čia pateikiama daug naujų bendrinių žodžių, botanikos, zoologijos, medicinos, fizikos, chemijos, matematikos, kibernetikos, informatikos, verslo ir kitų terminų, be to, nemaža posakių, patarlių. Tiesa, paliktas ir vienas kitas, mūsų nuomone, reikalingas senas ar pasenęs žodis. Botanikos, zoologijos bei medicinos terminai pateikiami ir lotyniškai, ko ankstesniuose žodyno leidimuose nebuvo. Šiame žodyne laikomasi ”Dabartinės lietuvių kalbos žodyno” (2000) įteisintų vartosenos ir kirčiavimo normų. Fizikos, matematikos ir chemijos terminai lietuviškai pateikiami pagal šių mokslų neseniai išleistus žodynus, o botanikos ir medicinos – pagal seniau išleistus žodynus ir ”Medicinos enciklopediją” (žr. skyrių Leksikografijos šaltiniai). Ištaisytos ankstesnių leidimų korektūros klaidos, patikslinti kurių ne kurių žodžių reikšmių lietuviški atitikmenys. Lenkiškos žodyno dalies rašyba pateikta pagal 1975 metų leidinį ”Slownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji”, kurio mokslinis aktorius – profesorius Miečislovas Šimčakas (Mieczyslavv Szymczak), o lietuviškosios dalies – pagal 1992 metų leidinį ”Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba”, kurio atsakomoji aktorė A. Valeckienė.
Prekinis ženklas: M. Martišienės vertėjų biuras