Skatinti fizikos dalyko patrauklumą – svarbus tiek šalies, tiek užsienio šalių edukologų, mokytojų profesinės veiklos tikslas. Atsiliepiant į šį iššūkį, parengtas naujas vadovėlis Fizika XI klasei, leidžiamas penkiomis knygomis. Pirmosios dvi Judėjimas ir jėgos bei Makrosistemos pasirodys 2012 metais, o kitas tris – Elektra ir magnetizmas, Svyravimai ir bangos, Modernioji fizika ir astronomija – numatoma išleisti vėliau. Vadovėlio paskirtį galima nusakyti teiginiu: mokiniai turi suprasti, kad gyvenime yra fizika, o fizikoje – gyvenimas. Fizikos vadovėlio turinys sudarytas taip, kad mokinys būtų skatinamas pamatyti aplinkos fizikos reiškinius, jais domėtųsi, tyrinėtų ir atrastų jų paaiškinimus. Ši veikla formuoja bendrąsias pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kitas kompetencijas. Vadovėlis parašytas atsižvelgiant į Fizikos vidurinio ugdymo bendrąsias programas (2011 m.), šiuolaikines mokymosi teorijas (konstruktyvizmą, humanizmą), remiantis ilgalaike pedagoginės veiklos bendrojo ugdymo mokykloje ir Lietuvos edukologijos universitete patirtimi bei anksčiau parengtais dviem fizikos vadovėliais XI klasės mokiniams. Vadovėlis pritaikytas ir nuosekliam, ir moduliniam fizikos mokymui. Jį gali naudoti ir bendrąjį, ir išplėstinį kursą pasirinkę mokiniai. Išplėstinio kurso temos žymimos vadovėlyje numatytais sutartiniais ženklais. Vadovėlis parengtas taip, kad, praleidus išplėstinam kursui skirtą medžiagą, išlieka nuoseklus tekstas bendrąjį kursą pasirinkusiems mokiniams. Vadovėlį sudaro įvadas, fizikos skyriai, laboratoriniai darbai, priedai. Fizikos skyriaus struktūra yra tokia: temos, užduotys, skyreliai Mokomės savarankiškai spręsti uždavinius ir Pasitikrinkite pažangą, papildantys sunkesnes temas, užduotys kiekvieno skyriaus pabaigoje papildomam skaitymui, tarpdalykinis projektas, baigiamoji skyriaus santrauka. Temų mokomosios medžiagos pateikimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į psichologinius ir didaktinius reikalavimus. Mokytis pradedama sužadinant teigiamą mokymosi motyvaciją nagrinėjamo reiškinio atžvilgiu. Motyvaciją skatina konkrečių pavyzdžių, aptinkamų artimiausioje aplinkoje, nagrinėjimas, jų modeliavimas eksperimentiniu metodu arba virtualiojoje erdvėje, probleminių situacijų sudarymas. Vadovėlio temos susideda iš nedidelės apimties, aiškiai išskirtų potemių. Mokomoji medžiaga, skaidoma į nedidelės apimties potemes, lengviau suvokiama. Vadovėlio didaktinė sandara grindžiama mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymu ir tarpdalykiniais ryšiais. Atlikdami įvairias užduotis, tarpdalykinius projektus, mokiniai…
Prekinis ženklas: Šviesa