Vadovėlį sudaro turinys, VII–IX klasių fizikos kurso pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir dėsniai, skirsniais paskirstyta mokomoji medžiaga, užduočių atsakymai, dalykinė ir pavardžių rodyklė, literatūros sąrašas, panaudotų iliustracijų šaltiniai.Kurso turinys pradedamas VII–IX klasių fizikos vadovėliuose nagrinėtų pagrindinių fizikinių dydžių ir dėsnių lentele — savotiška praeito kurso santrauka. Mokomoji medžiaga paskirstyta skyriais, o pastarieji — skirsniais (paragrafais). Kiekvieno skyriaus pradžioje yra nuoroda, ko jame bus mokoma — sąrašas reiškinių, sąvokų, dėsnių ir kt. Skyrius pabaigia jų turinio santraukos. Skirsnių turinys sudarytas laikantis tokio nuoseklumo: skirsnio pradžioje paprastai pateikiami fizikinių eksperimentų aprašymai, vėliau — eksperimentų išvados ir teoriniai apibendrinimai bei nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Šis mokomosios medžiagos pateikimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į psichologines ir didaktines fizikinių sąvokų, dėsnių įsisavinimo rekomendacijas: mokiniai geriausiai įsisavina fizikos sąvokas, kai mokymosi procesas prasideda nuo reiškinių stebėjimo ir tęsiamas jų analize. Fizikinių eksperimentų aprašymų pateikimas turi ir kitą paskirtį — mokytojas gali pasinaudoti atlikdamas bandymus klasėje. Tą patį fizikinį reiškinį galima pademonstruoti atliekant ir skirtingus technologine prasme eksperimentus. Todėl į tai atsižvelgiama mokytojo knygoje. Joje pateikiamos nuorodos ir į kitus fizikinius eksperimentus — tiek tradicinius, tiek elektronines jų versijas. Daugelyje paragrafų esančiuose skyreliuose „Tai įdomu“ mokiniams pateikiama platesnės įdomios informacijos, susijusios su temos turiniu.  Vadovėlio rengimo principai  Integralumo principas. Vadovėlio medžiaga derinama su kitais X klasės giminingų dalykų vadovėliais tiek pateikimo laiko, tiek vienodu kai kurių klausimų traktavimo požiūriu. Pirmiausia tai derinama su matematikos ir chemijos kursais. Siekiant tęstinumo, plėtojamos kai kurios gamtos mokslų žinios, įgytos žemesnėse klasėse. Sistemingumo principas. Vadovėlyje laikomasi tos mokomosios medžiagos pateikimo sistemos, kuri yra ir VII–IX kasės vadovėliuose. Sąvokos gvildenamos tokia tvarka, kad vėlesnės sietųsi su ankstesnėmis, kad dėsniai būtų įrodomi tiek eksperimentiškai, tiek teoriškai, atsižvelgiant į jų pobūdį. Kontekstualumo principas. Gvildenamus reiškinius stengiamasi parodyti esančius šalia mūsų, realiomis gyvenimo situacijomis. Pateikiama nemažai mokiniams pažįstamos…
Prekinis ženklas: Šviesa