Leidinys yra mokinio ugdymo ir ugdymosi, vertinimo, įvertininimo ir įsivertinimo priemonė. Pasiekimų knygelė grįsta individualios pažangos vertinimo principu, suteikia daugiau galimybių gerbti ir puoselėti kiekvieno vaiko asmenybę, individualybę, kiekvieno vaiko pasiekimus įvertinti ne ženklu, simboliu ar kitu pažymio pakaitalu, o trumpu komentaru, be to, kiekvienam vaikui įsivertinti pačiam. Knygelėje palikta vietos mokinių, tėvų, kitų mokytojų, specialistų bei administracijos įrašams, skirtiems kryptingai, tikslingai informacijai kaupti ir perteikti, ir, svarbiausia, konkrečios klasės, konkretaus mokytojo numatomiems siektiniems mėnesio rezultatams, nužymėtiems remiantis atnaujintomis „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis“ (2008), pateikta informacijos apie tai, ko turi pasiekti (žinoti, gebėti, vertinti) vaikas baigdamas pradinio ugdymo koncentrą, patarimų, kaip knygeles naudoti.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis