Mokinio pasiekimų knygelės ir pasiekimų aplankai – individualios vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimų priemonės. Jos atitinka pradinio ugdymo turinį reglamentuojančias Bendrąsias programas ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą. Knygelę arba aplanką sudaro penkios ugdytinos vaiko kompetencijų grupės: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė.   Knygelė padės: mokiniams ir jų tėvams geriau suprasti ugdymo procesą; parodyti geriausius vaiko darbus; palyginti dabartinius vaiko ugdymo pasiekimus su ankstesniaisiais; parodyti ir atskleisti individualią vaiko ugdymo pažangą; mokiniui dalyvauti vertinimo procese: išmokti nagrinėti savo pasiekimus ir juos įsivertinti; tėvams dalyvauti vaiko pasiekimų vertinimo procese: peržiūrėti darbus, parašyti savo nuomonę apie juos, nuolat skatinti vaiką; tobulinti mokytojo, mokinio ir jo tėvų bendradarbiavimą.   Dailininkės Giedrė Seniūnienė ir Kristina Eičinienė. 
Prekinis ženklas: Šviesa