Ankstyvajai Bažnyčiai Velykų laikas buvo liturginių metų vidurys. Prisikėlimą krikščionys švęsdavo 50 dienų. Knygele autorius veda skaitytoją per šį velykinį laiką. Kiekvienai savaitei jis išrinko po Evangelijos ištrauką apie Velykas. Iš tos ištraukos kiekvienai dienai paima po simbolį ar veikėją ir bando juos aiškinti mūsų gyvenimo situacijos šviesoje. Po kiekvieno aiškinimo pagal galimybes pateikia pratimų, kurie pagelbėtų skaitytojo sielai ir ją pagydytų. Arba užduoda klausimų, į kuriuos reikia atsakyti  konkrečiu gyvenimu.Evangelijų ištraukas apie Velykų simbolius ir veikėjus papildo pasakojimais iš Apaštalų darbų, kuriuos apaštalas Lukas rašė kaip Velykų pasakojimą, tuo norėdamas mums parodyti, jog įvairiausiose mūsų gyvenimo situacijose įmanoma prisikelti, jog mumyse griūna kalėjimo mūrai.Tegu ši knyga kiekvienam padės žengti tikėjimo keliu. Keliu, kuris veda į Prisikėlimo laisvę ir džiaugsmą. Juk Velykos – tai džiaugsmo šventė.Tė vas An sel mas Grünas gi mė 1945 me tais, yra vie nuo lis ir Münsters chwar za cho be ne dik ti nų aba ti jos va do vas. Jis yra ži no­mas dau ge lio dva si nių kny gų au to rius bei kaip dva si nis pa ta rė jas ir kur sų va do vas.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai