Straipsnių rinkinyje nagrinėjamos teorinės ir metodologinės valstybės istorijos politikos formavimo problemos. Sparčiai globalėjančio pasaulio sąly­gomis ir vykstant regioninės integracijos procesams tradicinė valstybių istorijos politika susiduria su naujais iššūkiais. Šioje knygoje aktualios valstybės istorijos politikos problemos nagrinėjamos dviem pagrindiniais aspektais. Pirma, siekia­ma atskleisti gelmines pomodernaus istorinio pasakojimo sąsajas su šių dienu valstybes istorijos politika. Antra, mėginama aptarti ir įvertinti dabartinio Lie­tuvos istorinio diskurso būklę analizuojant, koks piliečių valstybinės savimonės pobūdis ir turinys randasi kaip Lietuvos viešajame ir edukaciniame diskurse vy­raujančių istoriografijos tradicijų sąveikos rezultatas.
Prekinis ženklas: Vilniaus universitetas