Mokinio pasiekimų knygelės ir pasiekimų aplankai – individualios vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimų priemonės. Jos atitinka pradinio ugdymo turinį reglamentuojančias Bendrąsias programas ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą.Knygelę arba aplanką sudaro penkios ugdytinos vaiko kompetencijų grupės: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė.   Knygelė padės: mokiniams ir jų tėvams geriau suprasti ugdymo procesą; parodyti geriausius vaiko darbus; palyginti dabartinius vaiko ugdymo pasiekimus su ankstesniaisiais; parodyti ir atskleisti individualią vaiko ugdymo pažangą; mokiniui dalyvauti vertinimo procese: išmokti nagrinėti savo pasiekimus ir juos įsivertinti; tėvams dalyvauti vaiko pasiekimų vertinimo procese: peržiūrėti darbus, parašyti savo nuomonę apie juos, nuolat skatinti vaiką; tobulinti mokytojo, mokinio ir jo tėvų bendradarbiavimą.   Dailininkės Giedrė Seniūnienė ir Kristina Eičinienė.   
Prekinis ženklas: Šviesa