Šeštajame Bibliotheca Archivi Lithuanici tome spausdinamos jėzuito Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie. Šios evangelijos – tai pirmosios spausdintos katalikiškos evangelijos lietuvių kalba. Skaitytojui pateikiamas įvadinis straipsnis apie Joną Jaknavičių, 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie faksimilės, paraidiniai lenkiško ir lietuviško teksto perrašai ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile. Deja, iki šiol išliko tik vienintelis šio leidinio egzempliorius, saugomas Kauno technologijos universiteto bibliotekoje. Jaknavičiaus evangelijos XVII amžiuje ir vėliau buvo perleidžiamos daug kartų: tai svarbiausi Vilniaus vyskupystės bažnyčios tekstai. Evangelijų vertimai, kaip ir Mikalojaus Daukšos bei Konstantino Sirvydo darbai, buvo raštijos lietuvių kalba pamatas.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas