Kny­go­je pa­tei­kia­mos didžiojo mūsų laikų dva­si­nio mo­ky­to­jo Šri Sat­jos Sai Ba­bos kal­bos, sa­ky­tos įvai­rio­mis pro­go­mis 1953–1960 me­tais. Sat­ja Sai Ba­ba mo­ko svar­biau­sių žmo­giš­kų­jų ver­ty­bių: tie­sos, do­ros, ra­my­bės, mei­lės bei tai­ku­mo. Jo kal­bos skir­tos vi­siems žmo­nėms – kad ir ko­kios jie bū­tų tau­ty­bės, kad ir ko­kią re­li­gi­ją iš­pa­žin­tų.
Prekinis ženklas: Satja