Ši kny­ga pa­rem­ta au­to­riaus, ku­ni­go ir vys­ku­po, sie­lo­va­dos dar­bo pa­tir­ti­mi. Ja sie­kia­ma pa­dė­ti ti­kin­tie­siems spręs­ti vi­di­nio gy­ve­ni­mo pro­ble­mas. Gvil­de­na­mi klau­si­mai su­da­ro tam tik­rą į dvy­li­ką da­lių pa­da­ly­tą vi­su­mą: dva­sin­gu­mas, šven­tu­mas, žmo­gaus di­dy­bė ir nuo­dė­min­gu­mas, sak­ra­men­tai, Die­vo žo­dis, mal­da, dva­si­nio gy­ve­ni­mo rai­da, ar­ti­mo mei­lė, mal­din­gu­mas Ma­ri­jai, įvai­rūs dva­si­nio gy­ve­ni­mo ke­liai, dva­si­nis va­do­va­vi­mas. Autorius pristato įdomią krikščionio dvasinio gyvenimo, bręstančio santykyje su Dievu, temą. Aptariamos su malda susijusios problemos, iš žmogaus ir Dievo dialogo kylantys džiaugsmai ir sunkumai, raidos ir mistinio susivienijimo su Dievu galimybės. Keliami nuodėmės ir atsivertimo klausimai. Atkreipiamas dėmesys į žmogaus kančią, į mirties ir amžinybės problemas. Kun. prof. Jan Machniak Kas yra dvasinis gyvenimas ir dvasingumas? Koks yra gyvenimas pagal sąžinę? Kaip išgirsti Dievo balsą šiuolaikiniame pasaulyje nuolat skubant ir lenktyniaujant? Malda yra malonė ar pareiga? Kaip mylėti, jei širdyje jaučiu nuoskaudą? Vyskupas Jan Szkodoń (Janas Škodonis) yra dvasingumo ir pastoracinės, ypač santuokos ir šeimos, teologijos žinovas. Daugelį metų jis buvo seminarijos dvasios tėvu, o dabar yra ganytojas ir daugelio knygų bei dvasinių pamąstymų rinkinių autorius, nuolankus išminties, sklindančios iš Dievo į žmogų, klausytojas ir kartu žmogaus, pro gyvenimo problemas ir smulkmenas besiskverbiančio Dievop, ištikimas palydovas. Arkivyskupas Stanisław Nowak
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai