Lietuvių kalbos vadovėlisVII klasei parengtas atsižvelgiant į 2007 m. gegužės 23 d. paskelbtą Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektą. Nuo anksčiau išleistų vadovėlių naujasis savo struktūra skiriasi gerokai: kiekvienos temos teoriniai dalykai formuluojami labai glaustai, duodamas mažiausias skaičius pratimų, orientuotų į konkrečios temos išsilavinimo standartų nuostatas, o tema apibendrinama pateikiant lenteles ir schemas, kurias mokiniai skatinami analizuoti, daryti išvadas, sugalvoti pavyzdžių pagal analogijas ir pan.Vadovėlio branduoliu laikomas morfologijos skyrius (aiškinantis kalbos dalis drauge aptariami ir jų junglumo ypatumai — sintaksės vartosenos bruožai). Nauja tai, kad septintoje klasėje siūloma nagrinėti visas kalbos dalis (skaitvardį, įvardį, prieveiksmį, dalelytę, taip pat neasmenuojamąsias veiksmažodžio formas — dalyvį, pusdalyvį, padalyvį).Nauja yra ir tai, kad VII klasėje numatoma mokyti bendrųjų kirčiavimo taisyklių: vadovėlyje aptariamas kirčio ženklas, kirčiuotas ir nekirčiuotas skiemuo, priegaidžių rūšys, trumpųjų bei ilgųjų skiemenų žodžio galo kirčiavimas. Priešpaskutinio skiemens kirčiavimo taisyklė nukeliama į VIII klasės vadovėlį. Vadovėlyje siūlomas indukcinis lietuvių kalbos mokymosi kelias. Tik įvardžių, skaitvardžių skyriai (visai naujos ir sudėtingos temos) pristatomi dedukcijos metodu.Mokantis teksto kūrimo dalykine prasme, kaip ir ankstesniuose vadovėliuose, didžiausias dėmesys skiriamas pastraipai — pagrindiniam rišlaus teksto sandaros vienetui. Mokoma samprotauti, argumentuoti, indukciniu ar dedukciniu būdu pagrįsti teiginius, pasirinkti tinkamiausią teksto skaitymo būdą, patariama, kaip kaupti ir saugoti informaciją, rašyti konspektą. Teorinė medžiaga ir pratimų sistema planingai ir kryptingai rengia mokinius savarankiškiems darbams, pateikiami ir metodiniai nurodymai, kaip rašyti įvairaus žanro rašinius.Vadovėlyje išliko kalbotyros skyriai. Septintokai galės palyginti Europos kalbų žemėlapį su politiniu, pasvarstyti, ar galėjo tarpusavyje susikalbėti Lietuvos karalius Mindaugas ir tuo pat metu gyvenęs prūsų sukilėlių vadas Herkus Mantas, pamėginti iš latvių kalbos į lietuvių kalbą išversti keletą eilėraščio posmų ir kt.Daugiau dėmesio skiriama kalbos dalių vartosenai ir gramatikos klaidų prevencijai. Įsidėmėtinos vartosenos atvejai ir jiems įtvirtinti skirti pratimai pažymėti ženklu Kalbos ABC. Tokių pratimų šiame vadovėlyje gerokai daugiau nei ankstesniuosiuose.Daugiau vietos skiriama ir rašybos dalykams.Vadovėlius papildo pratybų…
Prekinis ženklas: Šviesa