Knyga parašyta remiantis gausiais, dažniausiai pirmą kartą naudojamais istorijos šaltiniais. Tiriama kilminių bajorų viešoji veikla XIX a. pirmojoje pusėje, jos reikšmė valstybingumą praradusiam kraštui. Atskleisti luomo savivaldos principai, realizuoti gubernijos ir apskrities bajorų susirinkimuose (seimeliuose), bajorų deputatų susirinkimuose, gubernijos ir apskrities bajorų globos įstaigoje, taip pat per gubernijų ir apskričių bajorų vadovų (maršalų) instituciją. Parodytas bajorų savivaldos institucijų vaidmens kontroversiškumas: dalyvavimas vietos administracijoje ir teismų veikloje, luomo socialinio, kultūrinio, finansinio, ūkinio gyvenimo organizavimas, rūpinimasis luomo saugumu bei jo interesais, pastangos išlaikyti bajorišką savimonę, antra vertus, paklusimas taisyklėms, kurias diktavo Rusijos imperijos valdžia.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla