Pasikeitus Bendrosioms programoms, leidžiamas naujas Violetos Jonynienės pasaulio pažinimo vadovėlio MANO PASAULIS komplektas. Jis ne tik kitaip parengtas, iliustruotas, maketuotas, bet ir papildytas nauju užduočių ir žaidimų sąsiuviniu.Naujasis vadovėlis parengtas siekiant ugdyti asmens bendrąsias kompetencijas ir dalyko esmines kompetencijas. Vadovėlyje aprėpiamos visos socialinio ir gamtamokslinio ugdymo kursą sudarančios sritys: žmonių gyvenimas kartu, jų gyvenimo kaita, gyvenamoji aplinka, žmogaus gyvoji bei negyvoji gamta, žmogaus sveikata ir saugumas. Visos šios pasaulio pažinimo sritys integraliai siejamos dėl bendrų tikslų – vaiko savivokos, pasaulėvokos, pasaulėvaizdžio ir asmens vertybinės orientacijos kūrimo.Vadovėlio struktūra grindžiama aiškia koncepcija: vaiko pažintis su pasauliu pradedama nuo artimiausios aplinkos: žmonių (jų santykių, elgesio normų, bendrabūvio taisyklių), daiktų (jų paskirties, savybių, funkcijų) pažinimo, gamtos objektų bei reiškinių stebėjimo ir tyrinėjimo. Pasaulio pažinimas tęsiamas artimiausios aplinkos daiktus, reiškinius gretinant su dalykais, pažintais iš knygų, televizijos, vaizdo įrašų, interneto ir kt., darant apibendrinimus ir išvadas.Pagrindinis vadovėlio personažas ir žaismingas pagalbininkas vardu Šypsius.Vadovėlį sudaro 76 temos, t.y. maždaug tiek, kiek pasaulio pažinimui skiriama pamokų per metus. Kelių temų mokytojai, pasitarę su mokiniais, gali atsisakyti arba mokiniai gali susipažinti su jomis savarankiškai.Kiekvienas vadovėlio skyrius baigiamas apibendrinimu. Prisiminti, apmąstyti, ko mokytasi, skiriamos žaismingos užduotys, žaidimai.Vadovėlio pabaigoje – iliustruotas pagrindinių sąvokų žodynas „Mano žodynėlis“. Čia svarbiausi temos žodžiai pavaizduoti vaikams geriau suprantama kalba – piešiniais.Vadovėlis priderintas prie kitų I klasei skiriamų ugdymo programų ir mokomųjų knygų (etikos, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, muzikos).Dailininkas Ilja Bereznickas.Dizainerė Deimantė Rybakovienė.Vadovėlio komplektą MANO PASAULIS sudaro:Vadovėlis (pirmoji, antroji knyga)Pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis)Žaidimų ir užduočių sąsiuvinis.
Prekinis ženklas: Šviesa