Vadovėlis parengtas tų pačių autorių kaip ir XI klasės matematikos vadovėlis ir yra jo loginis tęsinys, realizuojantis naujoje matematikos vidurinio ugdymo programoje išdėstytus reikalavimus ir nuostatas. Jis skirtas nuosekliai ugdyti gebėjimus matematiškai mąstyti, spręsti problemas, komunikuoti (pasitelkiant matematiką) ir savarankiškai mokytis matematikos. Jis orientuotas į tolesnes ekonomikos, gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų studijas. Mokomoji medžiaga pateikta taip, kad žinios, jų aiškinimo pobūdis atitinka šiuolaikinius matematikos mokslo pasiekimus, yra suprantama mokiniams, vaizdi, akcentuojami svarbiausi teiginiai, ugdoma mokinių nuostata mokytis matematikos, supratimas apie matematikos reikalingumą praktinėms ir mokslo problemoms spręsti. Vadovėlio kiekvieno skyrelio pradžioje mokymosi uždaviniai (Šiame skyrelyje) orientuoti į numatomus pamokos rezultatus ir gebėjimus, kuriuos turėtų įgyti moksleiviai. Medžiagos aiškinimas, įrodymai ir taikymai gausiai iliustruojami brėžiniais, pavyzdžiais, kuriuos mokiniai gali išsinagrinėti savarankiškai. Kiekvieno skyrelio pabaigoje pateikta užduočių sistema leidžia mokytojui diferencijuoti darbą. Esama pakankamai naują medžiagą įtvirtinančių užduočių ir užduočių, reikalaujančių kūrybinio įgytų žinių taikymo, atskleidžiančių matematikos vidinius ryšius ir taikymus praktikoje. Siūloma pasinaudoti IKT. Skyrių pabaigoje yra teorijos santraukos, padedančios apibendrinti, pasikartoti ir susisteminti įgytas žinias ir skyrelis „Pasitikrinkite“, kurio užduotys apima visą skyriaus medžiagą, leidžia mokiniams įsitikinti, ar gerai išmoko ir suprato, kas dėstoma šiame skyriuje, o pateikti atsakymai palengvina savikontrolę. Vadovėlyje taip pat yra kūrybinių ir projektinių darbų siūlymų. Visa vadovėlio medžiaga (teorijos aiškinimas ir užduotys) leidžia dirbti keliais lygiais pagal moksleivių pasirengimą. Vadovėlis tinkamas ir mokytis savarankiškai. Abiturientams ir jų mokytojams labai pravers 7 kartojimo skyrius. Jame trumpai primenami pagrindiniai teiginiai, formulės, pateikiama įvairaus lygio užduočių visam matematikos kursui pasikartoti.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji knyga.   Sudarė Milda Vosylienė.   Ilgalaikį matematikos mokymo IV klasėje planą rasite čia.   
Prekinis ženklas: Šviesa