Matematikos uždavinynas parengtas, siekiant papildyti IX ir X klasės Matematikos vadovėlių (autorės Viktorija Sičiūnienė, Danguolė Jonaitienė ir kt.) uždavinius. Uždavinyną sudaro 19 skyrių, atitinkančių vadovėlių turinį. Jį patogu naudoti ugdymo procese: visi uždavinyno skyrių ir skyrelių pavadinimai tokie pat, kaip ir vadovėlio. Uždavinyno paskirtis dvejopa: padėti mokiniams ugdyti matematikos žinias bei gebėjimus ir plėtoti gabių matematikai mokinių žinias, padėti jiems susiformuoti naujų gebėjimų. Kad mokytojai galėtų geriau diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, kiekviename uždavinyno skyrelyje uždaviniai pateikiami trimis lygiais (paprasčiausi, sudėtingesni, sudėtingiausi) sunkėjimo tvarka. Gabieji mokiniai gali spręsti skyrelių Problemų sprendimas uždavinius. Taip pat jie ras jiems skirtų itin sunkių uždavinių, pažymėtų žvaigždute, o kartais ir papildomos teorinės medžiagos ar naujų uždavinių sprendimo idėjų (pavyzdžiui, lygčių sprendimas įtraukiant keitinį, žinios apie lygiagrečias ir statmenas tieses bei jų taikymas, lygčių sprendimas grafiniu būdu ir kt.). Uždavinyne pateikiama kuo įvairesnių uždavinių – pasirenkamojo atsakymo, trumpo ir ilgo sprendimo ar struktūrinių. Įgyvendinant holistinio ugdymo principus, siūloma integralių uždavinių. Spręsdami šiuos uždavinius, mokiniai turi gerai suprasti ir gebėti taikyti matematikos vidinius ir išorinius ryšius. Knygos pabaigoje duodami visų uždavinių atsakymai, kad mokiniai galėtų pasitikrinti savo atsakymus su pateiktaisiais. Uždaviniai sudaryti atsižvelgiant ir į pagrindinės mokyklos (PUPP), ir į brandos egzaminų, nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų, infotestų, konkursų (pavyzdžiui, Kengūra) bei užsienio egzaminų patirtį. Uždavinių kontekstai parinkti iš įvairiausių informacijos šaltinių. Todėl šis uždavinynas tinka ne tik mokytojams ir mokiniams, kurie mokosi iš minėtų vadovėlių, bet ir tiems, kurie siekia pakartoti visą pagrindinės mokyklos kursą bei pasirengti PUPP egzaminams. Uždavinynas įeina į IX ir X klasės vadovėlių Matematika komplektą.   Sudarė Danguolė Jonaitienė.   Brėžiniai Alberto Nemanio. Apipavidalino Kristina Jėčiūtė.
Prekinis ženklas: Šviesa