Matematikos vadovėlio VIII klasei komplektas parengtas pagal atnaujintas Bendrąsias programas ir yra vadovėlių ,,Formulė“ V ir VI klasėms ir „Matematika“ VII klasei tęsinys.Vadovėlis parengtas laikantis serijos „Šok“ vadovėlių komplektų struktūros. Pasistengta, kad vadovėlio medžiaga savo sudėtingumu, kiekiu ir proporcijomis atitiktų aštuntoko amžiaus ypatybes, būtų jam patraukli, motyvuojanti ir mokanti mokytis. Modeliuojant mokomąsias situacijas, formuluojant iš jų išplaukiančius klausimus ir užduotis, atsižvelgta į mokinių įvairovę pagal pasiekimų lygius, skirtingus mokinių polinkius ir poreikius, mokymosi stilių.Vadovėlio turinys ir jo metodinė sąranga sudaro prielaidas mokiniams sėkmingai formuotis Bendrosiose programose apibrėžtas vertybines nuostatas, kryptingai, sistemingai ir kompleksiškai įgyti tvirtų ir integruotų matematikos žinių, plėtoti savo matematinio komunikavimo ir problemų sprendimo gebėjimus, įgyti matematikos dalyko atstovams būdingo matematinio mąstymo elementų, taip pat ugdytis visas bendrąsias kompetencijas: mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę.Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji knyga• Pratybų sąsiuviniai: 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis (D.Balevičienė)• Mokytojo knyga (J.Ivanauskienė)• Uždavinynas (D.Gudelienė).
Prekinis ženklas: Šviesa