Mūsų pasaulis IV klasei užbaigia gerai žinomos autorės Violetos Jonynienės naują pasaulio pažinimo vadovėlių seriją. Naujasis Mūsų pasaulis IV klasei visiškai atitinka Pradinio ugdymo bendrąją programą (2008 m.) todėl, imdami į rankas šį vadovėlį, mokytojai gali būti tikri, jog pasieks Bendrosiose programose keliamų reikalavimų. Mokydamiesi iš šio vadovėlio, ketvirtokai ugdosi šiuolaikiniam žmogui ir jo gyvenimo sėkmei svarbiausias bendrąsias (asmeninę, socialumo, kūrybiškumo, komunikavimo, pažinimo ir mokymosi mokytis) kompetencijas, plėtoja savo dalykinius gamtamokslinius ir visuomeniškumo gebėjimus. Vadovėlis Mūsų pasaulis IV klasei atitinka visus devynis Gero vadovėlio (pagal J.Leeuw-Roord) bruožus: 1. Vaiko intelektinės raidos skatinimas. Vadovėlis provokuoja, skatina domėtis, tyrinėti, klausinėti, aiškintis. 2. Aktyvumo ir kūrybingumo ugdymas. Vadovėlis skatina mokytis aktyviai, savarankiškai, iš patirties; ugdytis kūrybiškumą – ieškoti naujų, originalių, netradicinių sumanymų ir sprendimų. 3. Mokslinis ir pedagoginis šiuolaikiškumas. Vadovėlyje pateikiama tik moksliniu požiūriu naujausia medžiaga, pristatomi šių dienų mokslo rezultatai, vadovaujamasi šiuolaikiniais didaktikos principais – mokytojo ir mokinio sąveika, bendradarbiavimu, mokymosi aktyvumu, ryšiu su gyvenimu ir asmenine patirtimi ir kt. 4. Nuomonių įvairovės ir tolerancijos stiprinimas. Vadovėlis ragina ieškoti pusiausvyros tarp skirtingų požiūrių, ugdo pakantumą ir toleranciją, vadovėlyje vengiama stereotipų, išankstinių nuomonių, primityvumo. 5. Amžiaus tarpsnis ir gebėjimai. Vadovėlyje nuosekliai atsižvelgiama į šiam amžiaus tarpsniui būdingus vaiko poreikius, interesus, suvokimo, mąstymo, emocijų ir valios ypatumus. 6. Kalbos plėtojimas. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama kalbiniams įgūdžiams formuoti(s). Kalbinės kompetencijos ugdymas neįmanomas be aktyvaus kalbos vartojimo, todėl stengiamasi skatinti vaikus kuo daugiau kalbėtis, diskutuoti, dalytis mintimis. 7. Programos reikalavimų tenkinimas. Vadovėlis parengtas tiksliai pagal Pradinio ugdymo Bendrosios programos (2008) reikalavimus. Vadovėlio turinys siejamas su ilgalaikiu IV klasės pasaulio pažinimo planu (žr. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/planai/failai/Ilgalaikio_ei_pavyzdys.doc) ir padeda siekti jame numatytų rezultatų. 8. Patrauklumas. Vadovėlis išsiskiria ypač patrauklia, intriguojančia, vaikus džiuginančia išvaizda: gyvi, išraiškingi, sąmojingi dailininko Iljos Bereznicko piešiniai, konkrečiai parinkta fotografinė medžiaga, funkcionalios, įtaigios, tikslios…
Prekinis ženklas: Šviesa