Šie testai yra IV klasės vadovėlio „Naujasis šaltinis“ komplekto dalis. Tai apibendrinamosios standartizuotos užduotys ketvirtokų literatūrinio ir kalbinio ugdymosi procesui ir rezultatams įsivertinti ir įvertinti. Testai apima atnaujintoje Lietuvių kalbos bendrojoje programoje (2008) numatytas lietuvių kalbos ugdymosi IV klasėje sritis: skaitymą (skaitymo techniką, meninio ir dalykinio teksto suvokimą), rašymą (tekstų kūrimą, sakinių skyrybos, žodžių rašybos dalykus), kalbos sandaros supratimą (lietuvių kalbos garsų sistema; reikšminės žodžio dalys; veiksmažodis, prieveiksmis, daiktavardis, būdvardis; sakinys; tekstas). Atlikdami testo užduotis ketvirtokai pasitikrina, ką jau žino, moka, geba, ką dar reikia išmokti. Testų klausimai ir užduotys yra skirtingo sudėtingumo, t. y. diferencijuojamos. Testų medžiaga suskirstyta pagal svarbiausias literatūrinio ir kalbinio ugdymosi problemas, nurodomi testo tikslai. Šio sąsiuvinio užduotys atliekamos ne tik baigus vadovėlio skyrių, bet ir išnagrinėjus svarbesnę skyriaus temą. Tokių tarpinių testų tikslas – diagnostinis vertinimas: ir mokinys, ir mokytojas anksčiau pamato ugdymosi ir ugdymo spragas ir kryptingiau planuoja tolesnį procesą. 
Prekinis ženklas: Šviesa