Leidinyje spausdinamas Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.) anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis. Tai ypatingos istorinės ir politinės svarbos dokumentas Lietuvai, Europai, pasauliui. Anglų kalba Statutas leidžiamas trečiąsyk. Tai, kad Lietuvos Statutas ilgai nebuvo išverstas į anglų kalbą, matyt, lėmė Lietuvos politinė situacija. Pirmą kartą Statutas anglų kalba buvo išleistas tik 1976 m. Olandijoje, Leidene. Tai padarė JAV istorikas Karl von Loewe (The Lithuanian Statute of 1529. Translated and edited with an introduction and commentary by Karl von Loewe, Leiden, 1976). Antrąsyk šį vertimą publikavo leidykla „Artlora“ 2002 metais, kartu buvo paskelbtas lietuviškas vertimas ir XVI a. surašytas Statuto lotyniškasis tekstas. Šis leidimas – papildytas, naujo dizaino.Šiame leidinyje vertimas į lietuvių kalbą atliktas pagal Lietuvos mokslininkų parengtą akademinį Pirmojo Statuto leidinį (1991 m.), kuris iš dalies kompensuoja dingusį Statuto originalą, t. y. jo tekstas sudarytas iš visų išlikusių pirminės, išplėstinės ir lotyniškosios redakcijos nuorašų, į vieną tekstą sujungus net penkių tų trijų redakcijų nuorašų skirtybes. Nors publikacijos pagrindu tapo autentiškiausias Dzialinskio nuorašas, tačiau tik pasitelkus išplėstinės redakcijos Slucko nuorašo teksto skirtybes ir papildomus straipsnius įmanoma suvokti kai kurias pirminėje redakcijoje surašytas normas. Lotyniškas Lauryno nuorašas labai svarbus teisės terminų bei definicijų turinio adekvačiai sampratai. Nes originalusis Pirmojo Statuto tekstas, surašytas kasdiene buityje vartota rusėnų kalba, dažnai stokojo tikslios juridinės terminijos. Lietuviško vertimo pagrindu irgi tapo Dzialinskio nuorašas, tačiau siekiant juridinių normų aiškumo ir apibrėžtumo verčiant buvo remiamasi ir kitų nuorašų tekstais. Statuto teksto vertimų pabaigoje nuorodose pateikiami išversti papildomi, į išplėstinės redakcijos Slucko nuorašą įrašyti straipsniai padės skaitytojui įsitikinti LDK visuomenės teisinės minties dinamizmu ir nuolatiniu siekiu tobulinti juridinę kultūrą jau per pirmąjį Statuto galiojimo dešimtmetį.Visų trijų Pirmojo Statuto redakcijų tekstuose išliko trylikos skyrių struktūra. Tačiau straipsnių skaičius juose buvo skirtingas. Todėl, suprantama, nesutampa ir publikuojamo Lauryno nuorašo straipsnių ir vertimų į lietuvių bei anglų kalbas straipsnių numeracija. Slucko nuoraše esančios skirtybės teksto publikacijos nuorodose pateikiamos su santrumpa S. n. (lietuviškame tekste) ir S (angliškame tekste). Pirmojo Lietuvos Statuto leidimas trimis kalbomis su…
Prekinis ženklas: Artlora