IV klasės pasaulio pažinimo mokymo(si) priemonių komplektas skirtas bendrojo lavinimo pradinės mokyklos mokinių socialinio ir gamtamokslinio raštingumo ugdymui. Šis vadovėlis — jau išleistų, I, II ir III klasės komplektų tąsa.Naująjį komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga), užduočių sąsiuviniai (1-asis ir 2-asis), mokytojo knyga.IV klasės vadovėlis siekia sudominti savo mažuosius skaitytojus. Jo turinį, kaip ir žemesniųjų klasių, lydi 5 personažai: 4 vaikai ir dėdė Juozas. Eglė ir Laurynas — miesto mokyklos trečiaklasiai. O Aistė ir Ignas gyvena ir mokosi kaime. Visi jie guvūs, įdomūs, protingi, rimtai žiūrintys į mokymąsi, tačiau ir labai skirtingi. Skiriasi jų pomėgiai, charakterio bruožai, namų aplinka ir t. t. Per šiuos vaikus pateikiama nauja informacija, supažindinama su viena ar kita tema. Dėdė Juozas — vyresniosios kartos atstovas, išminties ir gyvenimiškos patirties simbolis, gražiai sutariantis su vaikais. Dėdė jiems pataria, pamoko, atkreipia dėmesį, įspėja.RAKTO turinys nėra privalomas — jis gali būti įvairiai interpretuojamas pagal klasės mokinių lygį, pasirengimą, galimybes. Dėl vadovėlio didaktinių ypatumų jį galima ne vienu būdu naudoti pamokoje ir pritaikyti prie skirtingų vaikų poreikių ir interesų.Komplekte yra du užduočių sąsiuviniai. Dalį užduočių mokinys atliks savarankiškai, kitas — pasitardamas, diskutuodamas su suolo draugu ar dirbdamas grupėje. Kai kurioms užduotims atlikti prireiks tėvelių, kitų šeimos narių pagalbos arba papildomos informacijos enciklopedijose, internete.Užduotys labai nevienodos: vienos skirtos pritaikyti turimoms žinioms ar įtvirtinti naujai informacijai; kitos lavina mokinių mąstymą, estetinį skonį, ugdo kūrybingumą, vertybines nuostatas. Vis dėlto atliekant bet kokio tipo užduotis svarbiausia turėtų būti paties vaiko veikla, jo aktyvumas, nusiteikimas dirbti, atsakingumas.Vienoms temoms skiriama daugiau užduočių, kitoms — kiek mažiau. Taigi mokytojas gali rinktis, kurias užduotis skirti mokiniams per pamoką. Kai kurios užduotys pravers individualizuojant ar diferencijuojant darbą klasėje.Skyriuose „Vėl visi kartu“, „Noriu pažinti save ir kitus“ akcentuojama kiekvieno asmens vertė, puoselėjama dora, individualumas, sąžiningumas, savarankiškumas, kūrybingumas, pagarba žmogui, jo darbui; mokomasi pažnti save, suprasti kitus. Skyrius „Iš kartos į kartą“ supažindina su pagrindinėmis pasaulio religijomis, kai kurių švenčių tradicijomis.Skyriuje „Gyvybė ir jos raida“ siekiama vaiką priartinti prie gamtos, padėti suvokti…
Prekinis ženklas: Šviesa