Rakto autorės nuo 2005 m. stebi šio vadovėlio gyvenimą mokykloje. Viena iš autorių pati jį išbando praktiškai, vesdama pasaulio pažinimo pamokas. Autorių dalyvavimas, rengiant pradinių klasių mokytojus, leidžia stebėti studentų darbą su Raktu per pedagoginę praktiką. Septynerius metus vedami seminarai pradinių klasių mokytojams padėjo nustatyti šio vadovėlio privalumus ir tobulintinus dalykus. I–IV klasės mokinių atliktų užduočių sąsiuvinių analizė parodė labiausiai pavykusias ir tobulintinas užduotis. Be to, pats laikas diktuoja kaitos būtinybę: keičiasi ugdymo programos, populiarėja vieni ar kiti mokymo(si) metodai, atsiranda naujų mokinių poveikio būdų ir kt.   Rakto kaitos aspektai Naujasis Raktas – šiuolaikiškesnis ir aiškesnis: mokomosios knygos kitaip maketuojamos, iliustruojamos. Rakto medžiaga išgryninama ir sukonkretinama – atsisakoma, kas šių dienų mokiniui per lengva ar per sunku. Naujame vadovėlyje aprėpiamos visos šešios pasaulio pažinimo sritys, o jų temos integraliai siejamos, kad vaikai pamatytų ne tik platų kontekstą, bet ir suvoktų jų dermę, komponentų tarpusavio ryšius. Komplekto naujiena – jis skiriamas mokinių pasiekimų diagnostikai. Užduotys padeda mokiniams įsivertinti, pamatyti individualią pažangą, pasitikrinti, pasikartoti išeitas temas. O mokytojui bus lengviau sekti ir fiksuoti mokinių pasiekimus, aptarti juos kartu su tėvais. Atnaujinto turinio didaktinės nuostatos bus skelbiamos virtualiojoje erdvėje. Čia mokytojai ras ir naudingos medžiagos labai svarbiam mokymosi etapui – refleksijai (mokymuisi apmąstyti, apgalvoti, apsvarstyti). Rakte atsiranda daugiau internetinių svetainių nuorodų, skirtingų lygių užduočių. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymas per pasaulio pažinimo pamokas skatina šių dienų mokinių aktyvumą, mokymosi motyvaciją, o skirtingos užduotys stiprina pasitikėjimą savimi, padeda mokytojui individualizuoti ir diferencijuoti mokymą. Atnaujintame komplekte Raktas specifiniai pasaulio pažinimo metodai išlieka tokie pat svarbūs, o bendriesiems gebėjimams ir vertybinėms nuostatoms ugdyti skiriama dar daugiau dėmesio.   Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Užduočių sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis Testai Metodinės rekomendacijos, ilgalaikis planas, trumpalaikis planas (rasite www.sviesa.lt)
Prekinis ženklas: Šviesa