Tyrimo aktualumas ir naujumas. Svarbiausiuose Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose pabrėžiami nauji reikalavimai ir siekiai aukštosioms mokykloms, o Bolonijos procesas ir toliau išlieka aukštojo mokslo kaitos varomąja jėga. Svarstoma, kaip įtraukti pagrindinius naudos gavėjus, būtent studentus, į studijų sistemos tobulinimo procesą, kaip vis labiau orientuoti studijas į studentą ir didinti konkurentiškumą darbo rinkoje ir kt. Pagrindiniai aukštojo mokslo uždaviniai orientuojami į studentų gebėjimą nuolatos mokytis, remiantis patirties reflektavimu, ugdant savo, kaip būsimojo specialisto, visuminę kompetenciją. Sprendžiant mokymosi visą gyvenimą klausimą, aukštojoje mokykloje būtina ugdyti studentą kaip reflektyvų praktiką, nuolat plėtojantį kompetencijas, reikalingas  sėkmingam mokymuisi ir ateities profesinei veiklai. Besimokančių aukštojoje mokykloje asmenų ugdymo klausimai pastaruoju metu analizuojami tiek Lietuvos, tiek ir užsienio mokslininkų darbuose. Mokymo ir mokymosi procesai aukštajame moksle gali būti įvardinti kaip dėstytojų, o kartu ir studentų gyvenamo pasaulio konstravimas, atrandant galimybes, mokantis iš savo patirties ir kaupiant patirtį. Aktualu kurti sąlygas reflektavimui, kurio esminiai elementai – teorinės žinios, patirtis, mąstymas, emocijos, veiksmai ir vertybės socialiniame kontekste, kuriame asmuo gyvena. Studentams svarbu patirti, jog mokymasis turi jiems prasmę, ugdytojas turi pajusti, kokia jo darbo prasmė. Reflektyvumas / reflektavimas sietinas su mokėjimu mokytis visą gyvenimą ir laikomas viena esmingiausių mokėjimo mokytis plėtotės prielaidų, sudarant sąlygas aiškiai įsisąmoninti savo patirtį, atsiribojant nuo kasdienių įvykių ir įprastos daiktų tikrovės. Reflektuodamas būsimasis specialistas įgyja „nematomų“ žinių ir įgūdžių, todėl jis gali pasirinkti tinkamas strategijas, priimti adekvačius sprendimus ne tik profesinėje veikloje, bet ir kitose gyvenimo situacijose. Reflektuodami mes pažįstame save, pažvelgiame į tą pačią problemą iš įvairių perspektyvų, apmąstome ne tik teigiamą, bet ir neigiamą patirtį, suvokiame savo silpnąsias ir stipriąsias puses. Skirtingas reflektyviojo mokymo(si) strategijas, metodus, kaip priemones patirčiai analizuoti, reikėtų integruoti į visą ugdymo procesą, padedant studentui įsisąmoninti savo požiūrį į mokymąsi, numatant tinkamas veiklos strategijas ir perspektyvas, efektyviau ir kokybiškiau įvertinant ir keičiant atliekamus veiksmus, priimant kompleksinius sprendimus įvairiose gyvenimo situacijose, plėtojant visuminę praktiko kompetenciją….
Prekinis ženklas: Lucilijus