Knygoje išdėstomi literatūrinio ir kalbinio ugdymo ir ugdymosi programos baigus IV klasę reikalavimai ir jų įgyvendinimas dirbant su „Šaltinio“ komplektu. Pateikiami IV klasės mokytojui (ir ne tik!) aktualūs kalbos kultūros klausimai. Aptariami pradinių klasių mokinių literatūrinių ir kalbinių gebėjimų pažinimo būdai, skaitymo ir rašymo diferencijavimo ir individualizavimo strategijos atsižvelgiant į skirtingą mokinių patirtį, gebėjimų lygį, interesus, mokymosi stilių. Su individualizavimu, vaiko noru, poreikiu aktyviai dalyvauti ugdymosi procese siejama ir mokinių mokymosi redaguoti, tobulinti savo tekstą problema. Analizuojamos „Šaltinio“ komplekto kiekvieno skyriaus svarbiausios literatū rinio ir kalbinio ugdymo ir ugdymosi temos ir problemos. Išsamiai aptariami jų tikslai, vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio užduočių ryšys, pateikiami metodiniai paaiškinimai. Daug dėmesio skiriama skyrių, poskyrių apibendrinimui, žinių ir gebėjimų įtvirtinimui. Siūloma įvairių mokomųjų, tikrinamųjų diktantų, atpasakojimų, rašinių. Knygoje įdėta ilgalaikio ir trumpalaikio kalbos ugdymo planavimo pavyzdžių. Psichologinės, lingvistinės, didaktinės literatūros sąrašai pateikiami po temos, problemos, skyriaus arba svarbiausi kūriniai (jų bibliografiniai duomenys) įterpiami į tekstą. Knygos pabaigoje keli puslapiai skiriami IV klasės mokytojams apmąstyti (refleksijai) praėjusių metų kalbos ugdymo(si) sėkmes ir nesėkmes.   
Prekinis ženklas: Šviesa