Petras Skarga (Piotr Skarga Powęski, Petrus Skarga, 1536–1612) yra įspūdinga figūra XVI a. pab. – XVII a. pr. Lenkijos ir Lietuvos literatūroje, kultūroje, politikoje. Jėzuitas, aktyvus kontrreformacijos veikėjas, publicistas ir polemistas, pamokslininkas, teologas, hagiografas, pirmasis Vilniaus universiteto rektorius – visose šiose srityse Skarga paliko ryškius pėdsakus, gausų literatūrinį palikimą, laiškų ir dokumentų rinkinius.Skargos Seimo pamokslai (Kazania sejmowe, I leid. 1597) laikomi vienu meniškiausių XVI a. prozos tekstų Lenkijoje ir LDK, pamokslininkystės ir retorinio meno viršūne, retorikos principo docere, delectare, movere (mokyti, džiuginti, jaudinti) išraiška.Šie pamokslai – tai kvietimas atgailai, siekis sužadinti patriotinius jausmus, priminti vertybes, kurių laikantis galima išgelbėti valstybę.Siekdami kuo labiau išpopuliarinti Seimo pamoksluose keliamas idėjas, ypač akcentuojant protestantiškųjų tikėjimų pražūtingumą valstybei, jėzuitai įkalbėjo Skargą parengti glaustesnį variantą, pavadintą Kvietimas atgailauti Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiams (Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, I leid. 1610).
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas