Daugiau nei prieš dvidešimt metų Ronas Edmondsas uždavė taiklų klausimą: „Kiek turi būti veiksmingų mokyklų, kad būtų galima įtikinti, jog visus vaikus galima mokyti? Ar tai daroma, ar nedaroma, tikriausiai priklauso nuo to, kaip jaučiamės to nepadarę.“ Tai žodžiai žmogaus, kuris visų pripažįstamas kaip mokyklų veiksmingu­mo tyrimų pradininkas. Dabikinės specialiojoje mokykloje ugdomi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Čia mokiniai, pedagogai, tėvai (globėjai), kaimo ben­druomenės nariai vienijami ir telkiami bendram tikslui – ieškoti optimalių metodų, tobulinančių ugdymo turinį. Todėl mes, specialieji pedagogai, turintys ugdymo vei­klos viziją, sugebame savo žinias pritaikyti jautraus vaiko poreikiams ir siekiams. Su­kūrę ir įvykdę nemažai ugdymo veiklos projektų, pradėjome galvoti, kad pedagogo ir vaiko sėkmę lemia esančios mokykloje sąlygos, gebėjimas dirbti komandoje, išorinė partnerystė. Dirbame lanksčiai ir įžvalgiai. Puoselėjame tautos tradicijas, mokomės atjautos, prisimename lietuvių etnines vertybes. Ugdymo turinys individualizuotas, diferencijuotas, integruotas ir orientuotas į socialinę, etnokultūrinę, etnoekologinę plėtrą. Ugdymo turiniui tobulinti, vaiko korekcijai bei vaiko sociokultūrinei kompe­tencijai ugdyti sudaromos individualios ugdymo programos. Siekdami sėkmingesnės mokinių integracijos visuomenėje, tobuliname bendrųjų gebėjimų diegimo į ugdymo procesą kokybę. Vaiko, turinčio psichikos sutrikimų, sėkmė priklauso nuo mūsų. Jis jausis lai­mingas ir saugus, jei mes sugebėsime jį gerai pažinti, suprasti, sukurti palankią jo sa­viraiškai plėtotis aplinką. Kiekvienas pedagogas savaip interpretuoja ugdymo turinį, tačiau viskas nukreipta vienam tikslui – kuo daugiau suteikti vaikui priimtinų žinių, paskatinti ugdymosi motyvus. Dabikinės specialiosios mokyklos pedagogai noriai dalijasi savo pedagogine patirtimi. Prieš šešerius metus išleista knyga „Naujos technologijos ir etnokultūra specialiojoje mokykloje“ ir šiandien rekomenduojama šalies pedagogams, o naujoji metodinė knyga „Specialiojo pedagogo ieškojimai, atradimai, patirtis“ suteiks gali­mybę studentams, kolegoms pritaikyti savo darbe šiuolaikiškesnę, tobulesnę mūsų pedagogų gerąją patirtį. Ugdymo kokybė tokia sudėtinga ir daugialypė, jog viena­reikšmiškai pateikti sėkmės formulės neįmanoma. Anot J. Laužiko, „Nuo mokytojo asmenybės ir veiklos labai priklauso mokinių veikla. Pagrindinė veikla vyksta per mokymo turinį ir ugdo mokinių asmenybę.“  
Prekinis ženklas: Lucilijus