Monografijoje plačiame tarptautiniame kontekste analizuojami dažnai gana kontroversiški dviejų šalių politiniai-diplomatiniai santykiai. Daugiausia dėmesio skiriama lūžiniams Lietuvos ir Šventojo Sosto santykių momentams: Lietuvos Respublikos pripažinimo „de jure” problematikai po Pirmojo pasaulinio karo bei Lietuvos pasiuntinybės Romoje prie Šventojo Sosto kūrimosi aplinkybėms, Lietuvosbažnytinės provincijos įkūrimo bei Lietuvos – Vatikano konkordato sudarymo klausimams, ketvirtojo dešimtmečio pradžios Lietuvos – Vatikano diplomatinio konflikto analizei, popiežių Pijaus XI ir Pijaus XII taikos politikos tarptautinėje arenoje iniciatyvoms aptarti, Lietuvos vyriausybės pastangoms Antrojo pasaulinio karo pradžioje Vilniaus arkivyskupiją integruoti į Lietuvos bažnytinę provinciją. Kartu knygojefragmentiškai kliudomos ir kai kurios Lietuvos – Italijos politinių-diplomatinių santykių sankirtos tarpukaryje.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla