DVD leidinyje pristatomi tarpukario Lietuvos karo topografų parengti topografini ai žemėlapiai, jų aprašymai bei trumpa to laikotarpio kartografijos istorija.Topografiniai 1:25 000 mastelio žemėlapiai apėmė centrinę tuometinės Lietuvos teritorijos dalį. Leidinyje pateikti visi 1925-1940 metais išleisti 92 šio maste lio topografiniai žemėlapiai ir du 1940 m. išleisti ir iki šiol mažai žinomi Pab radės kariniam poligonui skirti to paties mastelio topografiniai žemėlapiai. Didžiąją tuometinės Lietuvos dalį aprėpia 48 žemėlapio, kurio mastelis 1:100 0 00, lapai. Šis žemėlapis sudarytas 1933-1940 m., apibendrinant jau minėto 1:25 0 00 mastelio žemėlapio lapus ir vokiečių topografinius 1:100 000 mastelio žemėlap ius, juos atnaujinus pagal aeronuotrauką. Smulkesnis 1:400 000 mastelio žem ėlapis, išleistas 1933 m., apima visą etnografinę Lietuvos teritoriją. Rengiant šį žemėlapį ypač daug dėmesio buvo skiriama vietovardžių norminimui. 
Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla