Monografijoje gausios istorinės, sociologinės, teisinės medžiagos pagrindu nagri­nėjama demokratijos ir teisės raida Lietuvoje kaip vientisas turinio ir formos procesas, vertinant jo brandos laipsnį žmogaus teisių apsaugos ir įgyvendinimo interesais. Remiantis šiuo kriterijumi, konstatuojama, kad šiuo metu Vakaruose ir Lietuvoje svars­toma „demokratijos tapatumo“ krizė yra ne demokratijos apskritai, o tik jos tapatinimo su atstovaujamąja demokratija krizė. Plačiai nagrinėjamos politinės, ideologinės, teisinės prielaidos atstovaujamajai demokratijai transformuotis į oligarchinį valdymą, grin­džiami įvairūs „dalyvavimo demokratijos“ ir jos santykiavimo su atstovaujamąja demo­kratija būdai bei priemonės demokratijos gyvybingumui ir prestižui atkurti pačiais įvai­riausiais politinio, teisinio, ekonominio gyvenimo lygiais. Demokratijos atnaujinimo procesas nagrinėjamas kartu su globalizacijos ir eurointegracijos procesais, jų per­spektyvų prognozavimu. Monografija skiriama politikams, mokslininkams, studentams, visiems, kurie domisi, kokiame pasaulyje gyvename, kur link tas pasaulis juda ir kokios yra kvalifikuotos sąmo­nės galimybės daryti įtaką šiems procesams.This monograph’s historical, sociological and legal material is the basis for the research on the evolution of democracy and law in Lithuania. It is stated that at this time, the “identity of democracy” crisis in Lithuania and the West is not an issue of democracy as a whole, but only with its contrasting to the crisis of representative democracy. The political, ideological, legal preconditions for representative democracy to transform into an oligarchy are analyzed as well.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras