Tarptautinėje kolektyvinėje monografijoje įvairių šalių mokslininkai atskleidžia ugdymo dvasingumą kaip edukologijos reiškinį ir problemą, ieško galimybių skatinti dvasingumo sklaidą ugdymo(-si) procese. Atskleistos ugdymo dvasingumo ištakos ir samprata yra konceptualus pagrindas susieti pavienių dalykų studijas į vieną asmenybės tapsmo ir jo skatinimo procesą, taip pat vertinti demokratinės visuomenės raidą puoselėjant nacionalinį tapatumą eurointegracijos ir globalizacijos procesų kontekste. Todėl šis mokslo veikalas vertintinas kaip vientisas kūrinys.  Monografija skirta asmenybės brandą nagrinėjantiems ugdytojams, studentams, ugdymo(-si) teoriją tobulinantiems ir praktiką koreguojantiems mokslininkams.
Prekinis ženklas: Edukologija