• Pagrindinių principų, kuriais remiantis parengti visi „Vieversio“ vadovėliai, laikomasi ir IV klasėje: vaikų kūrybinio aktyvumo žadinimas, mokomosios medžiagos sąsajos su sociokultūrine vaiko aplinka, tarpdalykinė integracija. Per muzikinio ugdymo pamokas IV klasėje siekiama visiems „Vieversio“ vadovėliams būdingos esminių muzikos mokymo ir mokymosi nuostatų dermės ir naujų idėjų bei veiklų inicijavimo.• IV klasės vadovėlyje dominuoja vaikų veikla: jie skatinami svarstyti, abejoti, kelti klausimus, nuspėti, ieškoti sprendimo variantų. Pateikiama daug klausimų, reikalaujančių mokinių nuomonės, savito požiūrio. Sudaroma galimybė kūrybiškai dalyvauti visoje muzikinėje veikloje: dainuojant ieškoti įvairesnių dainos atlikimo būdų, klausant muzikos pritarti skambiaisiais judesiais ar ritminiais instrumentais, ritmuojant pasitelkti vaidybos elementus ir t. t. IV klasės „Vieversio“ vadovėlyje mokytojai ras daugiau užduočių, kurios atliekamos dirbant grupėmis, poromis. Taip muzikos mokomasi bendraujant ir bendradarbiaujant, dalijantis turima patirtimi ir jos semiantis iš bendraklasių, kartu patiriant kūrybinių ieškojimų ir atradimų džiaugsmą.• Mokomoji medžiaga kruopščiai parinkta orientuojantis į šio amžiaus mokinių galimybes ir interesus. Siūloma vaikams aktualių temų, pavyzdžiui: Žaidimų pynė, Didžiausias turtas, Visus įsukančios šventės ir kt. Taip pat gausu vaikus motyvuojančių, muzikos mokymo praktikoje išbandytų dainų, solfedžiavimo ir ritmavimo pratimų, kūrybinių užduočių. Jos pateikiamos taip, kad sėkmę patirti galėtų skirtingų gebėjimų ir įvairią muzikinę patirtį turintys mokiniai. Vadovėlis iliustruojamas piešiniais, pateikiama daugiau kaip pusantro šimto nuotraukų. Taip siekiama, kad vaikai muziką suvoktų kaip svarbią žmogaus veiklos sritį ir neatskiriamą savo pačių gyvenimo dalį.• Mokytojo knygoje tradiciškai pateikiama bendra muzikos mokymo IV klasėje samprata, išsamūs pamokų aprašai, papildoma mokomoji medžiaga, pasiekimų į(si)vertinimo priedai. Pratybų sąsiuvinio užduotys praplečia diferenciacijos galimybes, jos siejamos su per konkrečias pamokas pateikiama informacija, kūrybinėmis vadovėlio užduotimis. Mokiniai skatinami ne tik naudotis vadovėlyje pateikiama muzikine informacija, bet ir rasti jos savo aplinkoje: paklausti draugų ir/ar tėvų, paieškoti interneto svetainėse, kituose muzikiniuose šaltiniuose. Svarbiausiu akcentu tampa mokinių gebėjimo ir noro ugdymas pasidalyti rasta informacija, ja sudominti kitus. IV klasės „Vieversys“ rekomenduoja įgyvendinti keletą…
Prekinis ženklas: Šviesa