Lietuvos diplomatinė tarnyba, išskirtinėmis diplomatijai sąlygomis veikusi ir nenutraukusi savo veiklos okupuotosios Lietuvos laikotarpiu, išliko vienintele valstybine institucija, kurią pripažino visas laisvasis pasaulis.LDT ilgus metus konkuravo su 1945 m. išeivijoje atsikūrusiu Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo komitetu, kuriam priklausė žymūs tarpukario ir išeivijos politikai bei visuomenės veikėjai ir kurie pretendavo į pagrindinės politinės organizacijos ir egzilinės Lietuvos vyriausybės statusą. Dviejų politinių institucijų, LDT ir VLIK’o, atstovavimas, pirmumas ir pavaldumas buvo jų tarpusavio santykius įtakoję veiksniai. 1946 m. Berne ir 1947 m. Paryžiuje buvo sušauktos Lietuvių tautos reikalams vadovaujančių veiksnių pirmoji ir antroji konferencijos. Knygoje pirmą kartą skelbiami konferencijų protokolai, priedai ir laiškai atskleidžia esmines nesutarimų priežastis, skirtingus požiūrius, galimus sprendimų būdus.
Prekinis ženklas: Versus aureus