Dalykinė ir mokslinė literatūra

Statybos rangos sutartis. Teorija ir praktika

Statybos rangos sutartys yra neabejotinai viena iš sudėtingiausių sutarčių rūšių. Praktikoje kyla daug neaiškumų sprendžiant statybos procese dalyvaujančių subjektų tarpusavio ginčus. Teismų praktika pagal naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas dar tik formuojasi, paskelbtų mokslo tyrimų šiuo klausimu taip pat beveik nėra. Čia pristatomo tyrimo tikslas yra išnagrinėti probleminius klausimus, susijusius su statybos rangos sutarčių […]

Saugomų teritorijų politika ir valdymas

Ši monografija yra pirmas mokslinis darbas Lietuvoje, nagrinėjantis pasaulines saugomų teritorijų politikos ir valdymo tendencijas, susijusias su šiuolaikiniais socialiniais ekonominiais pokyčiais. Joje aptariama saugomų teritorijų raida, steigimo ypatybės, aktualūs valdymo ir planavimo klausimai. Daug dėmesio skiriama suinteresuotųjų asmenų dalyvavimo valdant saugomas teritorijas aspektams naujojo viešojo valdymo kontekste. Apžvelgiami saugomų teritorijų valdymo efektyvumo vertinimo ypatumai bei […]

Apie atskirtąsias substancijas, arba angelus, broliui Reginaldui

Iškilaus Vakarų Europos mąstytojo Tomo Akviniečio filosofinis traktatas pasakoja, kaip senovės graikų filosofijoje formavosi dvasinių esybių samprata ir kaip ji buvo plėtojama musulmonų bei krikščionių kultūrose. Traktatas pateikia išsamią probleminę analizę, puikiai parodančią materializmo ir idealizmo kovą filosofijoje. Nebaigta teologinė traktato dalis perša išvadą, jog tomistinė angelologija ir daimonologija atsidūrė aklavietėje arba pasiklydo mistinio mąstymo […]

Lazūnų šnektos tekstai

Knygoje skelbiami išsamia dialektologine transkripcija užrašyti Lazūnų apylinkių šnektos tekstai.  Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su šnektos garso įrašais.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas

Atminties imperatyvai. Lietuvos istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje

Monografijoje pirmą kartą poetų Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezija, intriguojančiai pratęsianti Maironio įtvirtintą istorijos įprasminimo tradiciją, tyrinėjama istorijos mitologinimo aspektu. Kai kurie knygoje aptariami jų eilėraščiai nėra publikuoti, o kai kurie ir paskelbti dėl vienokių ar kitokių priežasčių sulaukė menko tyrinėtojų dėmesio. Siekiama išsiaiškinti kaip tos pačios kartos poetų kūryboje transformuojasi istoriniai pasakojimai, koks […]

Žmogus Lietuvos fotografijoje

Knygoje analizuojami svarbūs Lietuvos fotografijos pokyčiai, išryškėję XX a. pabaigoje. Dalis tuomet sukurtos fotografijos netęsė humanistinių Lietuvos fotografijos mokyklos tradicijų ir apskritai neatitiko įprastų fotografijos meniškumo kriterijų. Fotografai ir kiti menininkai ėmė kurti neišraiškingą fotografiją, skatinančią refleksyvų požiūrį į žmogų ir jo aplinką. Ši požiūrių kaita monografijoje atskleidžiama analizuojant ir lyginant skirtingų laikotarpių bei stilių lietuvių […]

Išblukęs žodynas

„Tai, kas rašoma šios knygos straipsniuose, regis, priklauso intelektinės kronikos žanrui. Sakau taip, nes labai retai rūpėjo pavieniai – kad ir skandalingiausi – įvykiai. Visada domėjausi stambesnio mastelio kultūros, visuomenės ir politikos žemėlapiais. Ne konkretūs nutikimai, bet sisteminiai požymiai buvo svarbiausias tikslas. O visuomenės reiškiniai, mentaliniai bruožai ir jų permainos nėra akimirksnio įkaitai. Jie ilgiau […]

Transcendencijos tyla: pamatiniai filosofijos klausimai

Knygoje dėstomas savitas požiūris į esminius filosofijos klausimus, įvairiais, pirmiausia transcendencijos suvokimo, aspektais subtiliai nagrinėjamos būties, pažinimo, metafizikos likimo, žmogaus egzistencinės situacijos, tiesos, laisvės ir kitų filosofijos problemų sampratos. Šių problemų horizonte nuolat paliečiama transcendencijos tema ir įvairios jos variacijos. Apžvelgdamas Vakarų filosofijos raidos kelią, autorius konstatuoja metafizikos krizę, nulemtą transcendencijos praradimo, ir mėgina formuoti […]

Antimikrobinės ir antiparazitinės vaistinės medžiagos ir vaistai veterinarijoje

Knygoje susisteminta naujausia literatūra apie antimikrobines ir antiparazitines vaistines medžiagas bei pateikta jų klasifikacija. Aprašoma vaistų grupių bendros sąvybės, pateikiamos tos grupės vaistinės medžiagos. Vaistinių medžiagų pavadinimai atitinka Europos arba kitų šalių farmakopėjose nurodytus terminus. Jos aprašomos pagal vienodą schemą: pavadinimas lietuvių ir lotynų kalbomis, cheminė ir struktūrinė formulės, sąvybės, veikimo spektra ir mechanizmas, farmakokinetika […]

„Auszros“ archyvas. Martyno Jankaus rinkinys

Mokslo taikomasis leidinys atstovauja šaltiniotyrai. Veikale skelbiama XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo sąjūdžio pirmojo periodinio leidinio – mėnraščio „Auszra“ (1883-1886) archyvinė medžiaga. Ji buvo sukaupta Martyno Jankaus (1858-1946) leidykloje ir spaustuvėje Bitėnuose ir saugota jos savininko iki šiam pasitraukiant į Vakarus 1944 m. Publikaciją sudaro  „Auszros“ bendradarbių ir prenumeratorių laiškai, publicistika, M.Jankaus dienoraštiniai užrašai, dokumentai lietuvių ir vokiečių kalba, kai kurie jų […]