I klasei

Šaltinėlis. Elementorius I klasei. 2-oji knyga (specialių poreikių mokiniams)

Elementoriaus, pritaikyto specialiųjų poreikių mokiniams, antroji knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

Pažink, skaityk, atrask. I klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis (II dalis)

Mielas pirmoke, šiame sąsiuvinyje pateiktas užduotis galėsi atlikti mokykloje arba namuose. Tikimės, kad šios užduotys Tau patiks. Mokysiesi skaityti, rašyti, kalbėti su kitais ir jų klausytis. Atrasi ir pažinsi įdomius dalykus.Prekinis ženklas: Vaiga

Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris 1 klasei (1 dalis)

Pirmosios klasės mokymo(si) priemonių komplektą RAKTAS, skirtą socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui, sudaro:RAKTAS, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. Vadovėlis I klasei. Pirmoji knyga;RAKTAS, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. Vadovėlis I klasei. Antroji knyga;RAKTAS, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 1-asis užduočių sąsiuvinis;RAKTAS, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 2-asis užduočių sąsiuvinis;RAKTAS, atrakinantis visas pasaulio […]

Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Vadovėlis I klasei. Pirma knyga

Vadovėlis parengtas pagal naują metodiką, kuri sukurta atsižvelgiant į tarptautinių (PIRLS) ir nacionalinių (2003, 2005, 2007 metų) mokinių pasiekimų tyrimų duomenis bei kitas šiandienines pradinio ugdymo aktualijas. Vadovėlio komplektą sudaro:• vadovėlis (1–2 kn.),• du pratybų sąsiuviniai,• dvi mokytojo knygos. Vadovėlio medžiaga orientuota į mokinių dalykinių ir bendrųjų (komunikavimo, socialumo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, mokėjimo mokytis, asmeninės) kompetencijų […]

Gilė. Pasaulio pažinimo vadovėlis I klasei. 1-oji knyga

Prabėgus penkeriems metams po pirmosios pažinties su pasaulio pažinimo vadovėlio komplektu „Gilė“  pradinių klasių mokiniams ir mokytojams autoriai pateikia pataisytą mokymo priemonių komplektą I klasei. Pataisyto vadovėlio dizainas, mokomosios medžiagos pateiktis atlankoje išlieka nepakitę, tačiau atvertus jau pirmąjį vadovėlio puslapį, kuriame pateiktas turinys, matyti šios naujovės:  kitoks temų eiliškumas ir aiškesnė tematikos sistema pagal pasaulio […]

Żołądź. Poznawanie świata. Podręcznik dla klasy I. Książka pierwsza. Mój świat (Serija „ŠOK“)

Pagrindinis pirmos klasės pasaulio pažinimo mokomųjų priemonių komplekto „Gilė“ tikslas – ugdyti vaiko gamtamokslinį raštingumą ir kartu formuoti bendrąsias vertybines nuostatas, plėtoti gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti kylančias problemas, suvokti socialinę, istorinę ir geografinę aplinką, išmokyti prasmingai ir atsakingai veikti.Pasaulio pažinimo vadovėlį sudaro 2 knygos: „Mano pasaulis“, „Aš ir laikas“.Vadovėlio „Gilė“ mokomosios medžiagos teorinė […]

Oрешек. Учебник по математике для 1 класса. Kнига вторая (Serija „ŠOK“)

Matematikos mokomųjų priemonių komplekto „Riešutas“ I klasei tikslas – ugdyti vaiko matematinį mąstymą, protines galias, skatinant bendradarbiauti, ieškoti, atrasti.Prasmingos, mokymąsi skatinančios matematinės užduotys padeda geriau suprasti matematines sąvokas ir procedūras, suvokti, kaip tai susiję, taikyti įgytas žinias. Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje – lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos […]

Riešutas. Papildomos matematikos užduotys I klasei. 1 dalis (Serija „ŠOK“)

2013 m. atnaujinto „Šok“ serijos matematikos vadovėlio komplekto I klasei dalis.Atnaujintų, „pastiprintų“ papildomų užduočių sąsiuviniuose pateikiama skirtingų lygių mokomoji medžiaga, dėmesį prikaustančios įdomios užduotys skatina kiekvieną vaiką domėtis matematika.Dailininkė Rita Brakauskaitė.Prekinis ženklas: Šviesa

Pupa. Lietuvių kalbos vadovėlis I klasei. Trečioji knyga

Vadovėlis „Pupa“ I klasei pirmą kartą buvo išleistas 2006 m. Atsižvelgiant į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008), švietimo tendencijas, švietimo ekspertų rekomendacijas, mokytojų, dirbančių su „Pupos“ komplektu, siūlymus, 2012 m. pasirodys pataisytas šio vadovėlio komplekto leidimas. Mokomoji medžiaga pateikiama atlankomis: ikielementoriniu laikotarpiu 1 atlanka skiriama 1 pamokai, elementoriniu ir poelementoriniu – 2 pamokoms; […]

Skaičių šalis. Matematika I klasei. 1-oji knyga

Matematikos vadovėlis SKAIČIŲ ŠALIS parengtas atsižvelgiant į naujas Bendrąsias programas. Pakeistos kai kurios užduotys, iliustracijos. Dalis uždavinių palengvinti iškeliant tarpinį klausimą. Dviveiksmių užduočių liko nedaug, jos daugiausia skiriamos stipresniems mokiniams.Pataisytame vadovėlyje užduotys dar geriau priderintos mokyti diferencijuotai. Sudaryta palanki galimybė patiems mokiniams pasirinkti darbo pobūdį, diskutuoti, dirbti poromis arba didesnėmis grupėmis. Yra nemaža pamąstyti skirtų […]