Kalba ir literatūros mokslas

Lazūnų šnektos tekstai

Knygoje skelbiami išsamia dialektologine transkripcija užrašyti Lazūnų apylinkių šnektos tekstai.  Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su šnektos garso įrašais.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas

Atminties imperatyvai. Lietuvos istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje

Monografijoje pirmą kartą poetų Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezija, intriguojančiai pratęsianti Maironio įtvirtintą istorijos įprasminimo tradiciją, tyrinėjama istorijos mitologinimo aspektu. Kai kurie knygoje aptariami jų eilėraščiai nėra publikuoti, o kai kurie ir paskelbti dėl vienokių ar kitokių priežasčių sulaukė menko tyrinėtojų dėmesio. Siekiama išsiaiškinti kaip tos pačios kartos poetų kūryboje transformuojasi istoriniai pasakojimai, koks […]

Лингвистика ставит диагноз…

В книге дается обзор мироощущения эпохи конца прошлого – начала нынешнего века, сделанного именно на основе анализа лингвистических единиц – слов и текстов, чье использование и построение становится симптомом общественного состояния и позволяет проникнуть в тайники жизни субъектов эпохи.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

Lietuvių kalbos morfologija. 2 dalis

Kursas parengtas remiantis lietuvių kalbos akademinėmis gra­matikomis, gramatikos tyrinėtojų darbais ir morfologijos vadovėliais. Kondensuotai pateikiami svarbiausieji teoriniai teiginiai su iliustra­cijomis iš rašytojų kūrinių ir šnekamosios kalbos. Aptariamas veiks­mažodžio veikslas, tranzityvumas, aprašoma nuosakų, laikų, asme­nų ir kitų veiksmažodžio formų daryba bei pagrindinės gramatinės reikšmės, prieveiksmių, dalelyčių, prielinksnių, jungtukų, jaustukų bei ištiktukų morfologinės ypatybės ir jų vartosena.Mokomoji […]

Bendrinės lietuvių kalbos vardažodžio šaknies struktūra

Darbo tikslas – sinchroniškai ištirti pirminių vardažodžių šaknų fonotaktinę struktūrą. Tai pirmoji knyga baltų kalbotyroje, gvildenanti lietuvių vardažodžio šaknies sandarą.  Knyga naudinga aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams filologams.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

Redakcinis darbas

„Redakcinis darbas“ – tai mokomasis leidinys, skirtas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto leidybos specialybės studentams, taip pat visiems besidomintiems ir dirbantiems leidybos darbą. Jame analizuojami svarbiausi procesai, vykstantys su tekstu, kol jis patenka į spaustuvę: nuo autoriaus kūrinio įteikimo leidėjui iki teksto parengimo publikuoti spausdintu arba skaitmeniniu formatu. Šioje publikacijoje, analizuojant leidybos praktiką, mokoma redaguoti įvairių […]

Seniausios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija

Žymaus literatūros kritiko, istoriko ir teoretiko, humanitarinių mokslų daktaro knyga – monumentalus veikalas, nuoseklaus mokslinio tyrinėjimo, kuriam skirtos ir dvi anksčiau išleistos knygos (Barbarai vice versa klasikai, 2008 ir Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha. Poliparadigminė viduramžių kultūrinių konfliktų studija, 2009), rezultatas. Autorius užsibrėžė tikslą prikelti iš istorinės nebūties ir tautinės užmaršties seniausius Lietuvos kultūros bei […]

Rašytojų kūjis

Ši knyga sudaryta straipsnių apie literatūra, skelbtų „Šiaurės Atėnuose“ rubrikoje Verba de Verbis pagrindu. Ne vieną skandalą (kartais net šoką) literatūriniuose kuluaruose sukėlę ir peržengę įprastus tabu, ir netgi įprastas mandagumo ribas, straipsniai – tikras „Rašytojų kūjis“ – žiebė per palaimingai konformizmo, provincialumo, narsicizmo, vartotojiškumo nirvanoje skendinčią lietuvių literatūrą. Castor & Pollux tekstai peržengia literatūros […]

Svetimos ir savos. Moterų tapatumai naujausioje britų ir prancūzų moterų literatūroje

Knygoje analizuojama keturių šiuolaikinių rašytojų – bričių Trezzos Azzopardi, A. L. Kennedy ir prancūzių Marie NDiaye, Marie Darrieu-ssecq – kūryba, aptariant įvairius joje reikšminamus moterų tapatu­mus. Konstatuojamas naujas pofeministinis moterų rašymo, studijų bei gyvenimo tarpsnis, kuriam būdingas kitoks santykis su feminizmo ide­ologija, vaizduote, kalba, posūkis į neapibrėžtumą, universalizmą, sa­vaip paradoksalų lyčių bendrumą, toleranciją skirtumams. Knygos […]

Texts at play

Angliškai ir daniškai rašiusios danų klasikės Karen Blixen (1885 –1962), dar žinomos Isak Dinesen slapyvardžiu, kūryba pasaulyje yra plačiai nagrinėjama. Šioje monografijoje į ją pažvelgta kiek nauju žvilgsniu – per žaidimo ir žaismo sąvokų prizmę. Šia knyga buvo siekta ne formaliai ir galutinai atskirti įvairias žaismo apraiškas ir strategijas Blixen kūryboje, o priešingai, atskleisti jos dinamiškumą, jos gebėjimą laisvai judėti […]