Kalba ir literatūros mokslas

Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai

Šiame darbe pirmą kartą publikuojami kalbininko Kazimiero Būgos 1921 metais Karaliaučiuje daryti išrašai iš iki mūsų dienų neišlikusio XVIII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodyno ir neišlikusio Jokūbo Brodovskio žodyno lietuvių – vokiečių kalbos dalies. Darbą sudaro detali šių įrašų analizė, faksimilės ir perrašai su tekstologiniais ir dalykiniais komentarais.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas

Gramatinių funkcijų tyrimai

Ši knyga yra trečiasis serijos Lietuvių kalbos gramatikos darbai tomas. Jo straipsniuose daugiausia svarstomi gramatinių funkcijų, arba tradiciškai vadinamų ”sakinio dalių”, klausimai. Nagrinėjamos veiksnio, tiesioginio ir netiesioginio papildinio, aplinkybės ir antrinių predikatyvų sąvokos. Be to, skiriama dėmesio egzistencinių, lokatyvinių ir vadinamųjų beasmenių sakinių sintaksinei interpretacijai.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas

Konstantinas Balmontas ir Lietuva. Poezijos vertimų studijos

Tai antroji Lietuvoje parašyta mokslinė monografija apie garsaus rusų poeto kūrybinius ryšius su mūsų šalimi. Šį kartą susitelkta į tekstus, dažnai liekančius mokslinių tyrimų paraštėse: poezijos vertimus, juos lydinčius straipsnius, muzikines verstinės poezijos interpretacijas, epistolinį palikimą. Iš archyvų ir tarpukario spaudos surinkus išsibarsčiusią ir mažai kam žinomą medžiagą, atsiveria spalvingas Konstantino Balmonto ir Lietuvos rašytojų […]

Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje

Loreta Mačiansaitė: „Šiai knygai slinkties sąvoka yra esminė – siekiama ne tiek įvertinti Škėmos kūrybos reikšmę, kiek pasitelkus Škėmą kaip pretekstą, mąstyti apie įvykusias ir neįvykusias lietuvių literatūros bei mentaliteto slinktis, brėžti gaires tolesniems tyrinėjimams“.Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Tekstologija: teorijos ir praktikos gairės

Kiekviena tauta turi rašytojų, kurių žodis yra jos būties pamatuose. Kaip nustatyti, ką, jie iš tiesų sakė? Kaip suprasti, ar jų tekstai neiškraipyti? Kaip jų raštus padaryti perskaitomus šiandien? Kiek leidėjas, redaktorius gali kištis į gal prieš kelis šimtus metų gyvenusio autoriaus kūrinį? Atsakymą į tokius klausimus galime rasti tik išsiaiškinę, kas yra tekstas, veikalas, […]

Raštai ir paraštės. Apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą

Šioje knygoje Just. Marcinkevičiaus kūryba perskaitoma iš naujo, šiandieninėmis akimis. Analizė ir interpretacija aprėpia visą kūrybą, svarbiausius biografijos ir požiūrių aspektus (pasiremiama lig šiol neskelbtais rašytojo pasakojimais), taip pat ir tuos sovietmečio aplinkybių paveiktus kūrinius, dėl kurių daugiausiai polemizuojama. Autorė atskleidžia iškilaus ir populiaraus rašytojo kūrybos programinę kryptį. Mokslinės įžvalgos dažniausiai išreikštos laisva kritikos ir eseistikos […]

Dusetų apylinkių tekstai

Knygą „Dusetų̃ apylinkių tekstai“ sudaro Įvadas ir transkribuoti šnektos tekstai su komentarais. Įvade minimi Dusetų̃ parapijos istorijos faktai, pateikiama ligšiolinių tyrimų apžvalga, išsamiau aptariamos fonetinės, morfologinės, sintaksės ir leksikos ypatybės, kurių pasitaikė transkribuotuose tekstuose.Į knygą sudėti tekstai iš įvairių Dusetų̃ parapijos kaimų – Kavólių, Bilei̇̃šių, Brogi̇̀škių, Sadū́nų – ir iš paties Dusetų̃ miestelio. Didžioji dalis tekstų transkribuota […]

Acta Linguistica Lithuanica 68

Šis leidinys išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais. Be to, skiriama dėmesio lietuvių ir baltų filologijai ir lyginamajai bei bendrajai kalbotyrai.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas

Patirties žodynas. Populiarioji literatūros fenomenologija

„Patirties žodynas“ – studija apie literatūrą, dalyvaujančią žmogaus gyvenime. Daugiausia dėmesio skiriama gimtąja lietuvių kalba parašytiems kūriniams. Jie aiškinami sąmonės, patirties, atminties kontekstuose. Remiantis literatūros fenomenologijos principais siekiama paprastumo, suprantamumo.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

Lietuvių tarmės. III dalis (CD)

Žodyne aprašomi buityje ir žemės ūkyje naudotų ir naudojamų prietaisų, įrankių, padargų bei jų dalių pavadinimai. Jų paplitimas pateikiamas žemėlapiuose ir aprašuose. Žodžių linksniavimas, kirčiavimas užfiksuoti ir grafiškai, ir garsu.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas