Komunikacijos mokslai

Spaudos poveikis formuojant kaimo bendruomenės socialinį įvaizdį

Visuomenėje, vykstant demokratiniams procesams kuriasi vis daugiau bendruomenių, kurių reikšmė labai išaugo ne tik socialiniame ar ekonominiame, bet ir aplinkosaugos, švietimo, kultūros sektoriuose. Nuolat kintanti kultūra, žmonių ir organizacijų santykiai, politika, švietimas, medicina teikia žmonėms naujų galimybių, tačiau sukelia ir daug sunkumų, kuriuos ir bandoma spręsti, jungiantis į bendruomenes. Būtent čia bandoma įveikti pokyčių problemas, […]

Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje

Šioje rinktinėje skelbiami moksliniai straipsniai parengti remiantis Lietuvos egodoku­mentiniam paveldui Europoje skirtos konferencijos pranešimais. Nagrinėjamos teorinės egodo­kumentų tyrimų ir istorinės tipologijos problemos. Aptariami vykdant Lietuvos egodokumen­tinio paveldo projektą atlikti moksliniai tyrimai, egodokumento ir egodokumentinio paveldo samprata, taikomieji ir technologiniai sprendimai socialinėje ir sociokultūrinėje egodokumen­tikos sklaidoje. Keliami klausimai apie tarpdalykinių ir tarpinstitucinių tyrimų perspektyvas. Pristatomi egodokumentikos […]

Žiniasklaidos technologijos: kūrybos aspektai

Knygos tikslas – apibrėžti žiniasklaidos ir žurnalistikos vietą bei reikšmę masinės komunikacijos erdvėje ir pateikti praktinius žurnalisto darbo bruožus, kuriuos būsimas profesionalas, išklausęs visu kitus specialybės dalykus, pavers įgūdžiais ir gebėjimais.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Kūrybiškumas ir socialinis kapitalas žinių visuomenėje

Kūrybiškumo ir socialinio kapitalo bei jų raiškų žinių visuomenėje analizei skirtoje mokslo studijoje aptariami svarbūs žinių ekonomikos aspektai: šiandienė mokslo lauko transformacija, globalizacijos ir lokalizacijos tendencijos, kūrybiškumas žinių ekonomikoje, jo raiškos. Nemažai dėmesio skiriama kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms aptarti, išskiriant ir analizuojant kintančią bibliotekos sampratą, vaidmenį, vietą, ypatumus. Mokslo studija turėtų būti įdomi ir vertinga […]

Vieši Seimo ryšiai su visuomene

Monografijoje, remiantis Lietuvos Seimo atveju, aptariami nacionalinio par­lamento komunikacijos ypatumai: parlamentinės informacijos rengimo ir sklaidos aplinkybės, problematika, vaidmuo. Autorius suteikia sisteminiams parlamento ryšiams su visuomene plačios reikšmės, kadangi jie turi įtakos ugdant pilietiškumą, stiprinant demokratinius santykius, padeda suvokti parlamentarizmo idėją. Knyga aprėpia daugiau kaip 20 metų parlamentinės raidos laikotarpį; tarp jų autoriui priklauso 9 metai […]

Noriu klysti: atosūkiai į XX amžiaus spaudą

 Žinomo spaudos ir literatūros tyrinėtojo, habilituoto daktaro, Lietuvos mokslo premijos laureato studijų, straipsnių, publikacijų, pokalbių rinkinys. Tyrinėjimų objektai – spaudos leidinių ir knygų likimai, sovietinės cenzūros veikla, tremtinių poezija, unikalūs archyviniai dokumentai, įžymūs žmonės. Autoriui būdinga nežinomų faktų, neskelbtų dokumentų, naujų analizės rakursų paieška. Ji prisodrina pasakojimus intriguojančių netikėtumų, negirdėtų žinių ir suteikia tekstams išliekamosios […]

Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje

Medijų kultūroje atsiskleidžiantis nacionalinis tapatumas Lietuvos kultūros tyrimų instituto knygoje „Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje“ tiriamas ne tik kaip tam tikra nacionalinio ir kitokių tapatumų sąveika su medijomis, ne tik išryškinami bendri medijuoto žmogaus gyvenimo aspektai, aptariamos su atmintimi susijusių medijų menų problemos, bet ir nužymimi nauji tyrinėjimų laukai.Vienas esminių klausimų – kaip medijos veikia nacionalinį […]

Juozapo Mykolo Karpio „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasinin­kams“

Knygoje publikuojamas vyskupo Juozapo Mykolo Karpio (1679–1739) „Gany­tojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams“ (Vilnius, 1737), teksto anotacijos, moksliniai straipsniai. Juose tikslinami Karpių giminės istorijos ir J. M. Karpio biografi­jos faktai, atskleidžiamas ,,Laiško“ autoriaus asmenybės ir autoriteto raiškos santykis, ap­tariama, kiek „Laiškas“ buvo paplitęs visuomenėje. Daroma išvada, kad egodokumenti­kai būdingo pasakojimo pirmuoju asmeniu ir asmenybės raiškos elementų […]

Vienadienių drugių gaudymas

Publicistiniai tekstai, atspindintys televizijos raidą, jos įtaką visuomenei, programų ir požiūrio į žiūrovą kaitą. Interviu su žinomais televizijos kūrėjais ir jos vertintojais. Analitiniai straipsniai, analizuojantys televizijos principus. Didžioji tekstų dalis publikuota periodikoje, knygoje jie atnaujinti, papildyti komentarais. Knyga skirta tiems, kurie žiūri, studijuoja, analizuoja televiziją. Tiems, kurie peikia ir giria. Visiems, kurie neabejingi televizijai. Prekinis ženklas: Kriventa

Viešojo diskurso retorika ir lingvistika: straipsnių rinkinys

Šis straipsnių rinkinys pirmiausia skiriamas patiems įvairiausiems viešųjų ryšių subjektams – viešųjų ryšių sistemos funkcionavimą reglamentuojančioms valstybinėms organizacijoms, komercinėms įmonėms – reklamos užsakovams ir reklamos gamintojams, viešųjų ryšių ir kalbos funkcionavimą tiriančiai mokslo bendruomenei.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla