Teisė

Administracinės teisės principų praktinio taikymo aspektai

Šiame leidinyje koncentruojamasi ties problema, sietina su administracinės teisės principų taikymu administracinėje jurisprudencijoje. Teisės principai, būdami pagrindiniais vertybiniais orientyrais, daro įtaką administracinės teisės šakos funkcionavimui, tolimesniam formavimuisi bei sėkmingai integracijai į ES teisinę sistemą. Tačiau administracinė teisė yra viena iš labiausiai nesusistemintų teisės šakų, nėra pakankamai aišku, ar gali būti teisėtas toks elgesio standartas, kurį suformulavo ne Tauta, ne […]

Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą

Teisės doktrinoje, teismų praktikoje ir apskritai valstybės baudžiamojoje politikoje kasdien vis aktualesnė tampa smurto prevencijos problema. Nepaisant visų žmonijos pastangų sustabdyti smurtą ar bent sumažinti jo mastą, jis išaugo tiek, kad, anot žymaus amerikiečių psichiatro Jameso Galligano, „ką tik mūsų pergyventas amžius tapo kruviniausiu per visą žmonijos istoriją – žmogžudysčių skaičiumi jis pralenkė visus ankstesnius […]

Statybos rangos sutartis. Teorija ir praktika

Statybos rangos sutartys yra neabejotinai viena iš sudėtingiausių sutarčių rūšių. Praktikoje kyla daug neaiškumų sprendžiant statybos procese dalyvaujančių subjektų tarpusavio ginčus. Teismų praktika pagal naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas dar tik formuojasi, paskelbtų mokslo tyrimų šiuo klausimu taip pat beveik nėra. Čia pristatomo tyrimo tikslas yra išnagrinėti probleminius klausimus, susijusius su statybos rangos sutarčių […]

Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 2001 01 01-2002 01 01. Antras leidimas

Šiame rinkinyje pateikiami Europos žmogaus teisių teismo sprendimai dėl priimtinumo ir galutiniai sprendimai, kurie buvo pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Europos žmogaus teisių teisme iki 2002 m. sausio 1 dienos. Leidinys bus ne tik įdomus, bet ir naudingas įstatymų leidėjams, teisėjams, prokurorams, advokatams, teisininkams ir visiems, besidomintiems žmogaus teisių apsauga.Prekinis ženklas: Registrų centras

Profesinės sąjungos Lietuvoje. Teisinio statuso problemos

Knygoje nagrinėjama Lietuvos Profesinių sąjungų teisinė padėtis: analizuojama jų, kaip darbuotojų teisių ir interesų gynėjų, istorinė kilmė, atsiradimas ir raida Lietuvoje, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose ir užsienio valstybių teisės normose. Leidinys turėtų būti naudingas socialiniams partneriams ir praktikuojantiems teisininkams, taikant galiojančias teisės normas praktiškai, mokslinininkams, doktorantams bei studentams.Prekinis ženklas: Teisės namai

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (8 laida) 2011-11-01

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas: patvirtintas 2002 m. vasario 28d. įstatymu Nr. IX-743, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. Prekinis ženklas: Registrų centras

Tarptautiniai dokumentai 7. Europos Sąjungos teisė. Steigimo sutartys ir svarbiausi vidaus rinkos teisės aktai

Šioje ES dokumentų rinktinėje skaitytojui pateikiami ne tik pamatiniai ES pirminės tesiės dokumentai (Europos bendrijos steigimo sutartis, Europos Sąjungos sutartis bei reikšmingiausi šių sutarčių priedai ir protokolai), bet ir svarbiausi antrinės teisės aktai (konsoliduotos versijos), konkretizuojantys Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatasdėl EB vidaus rinkos laisvių bei konkurencijos politikos. Prekinis ženklas: Registrų centras

Lietuvos Respublikos Konstitucija (lietuvių – anglų kalbomis, 3 laida)

Lietuvos Respublikos Konstitucija = Constitution of the Republic of Lithuania : Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume : tekstas su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais iki 2013 m. gegužės 1 dienos.Prekinis ženklas: Registrų centras

Civilinė teisė. Darbo teisė

Mokomosios knygos tikslas – sudaryti studentams galimybes giliau įsisavinti civilinės teisės ir darbo teisės paskaitų mokomąją medžiagą ir geriau pasiruošti seminarams. Kadangi studentų savarankiškam darbui skiriama vis daugiau dėmesio, ši mokomoji knyga padės jiems savarankiškai ruoštis kolokviumui, egzaminui ir seminarams. Tai ypač aktualu neakivaizdinių studijų studentams.Mokomosios knygos pirmojoje dalyje nurodyta mokomojo dalyko Civilinė ir darbo […]

Darbo teisė

Vadovėlio turinį sudaro trys dalys: Bendroji darbo teisės teorija, Kolektyvinė darbo teisė ir Individualioji darbo teisė. Kiekvienoje iš šių dalių nuosekliai analizuojami visi šioms temoms priskirtini institutai. Tokią vadovėlio struktūrą lėmė Darbo kodekso sandara, iš dalies – ir darbo teisės disciplinų mokymo programų turinys. Vadovėlio pabaigoje pateikiama cituotų darbo kodekso straipsnių rodyklė, taip pat svarbiausių […]