Teisė

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (8 laida) 2012-02-01

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas: patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. – 8-oji pakeist. papild. laida.Prekinis ženklas: Registrų centras

Autorių teisių perdavimo ypatybės

Nors šiandien Lietuvoje turime pagrindinius teisinius įrankius autorių teisėms įgyvendinti ir apginti, autoriams neretai tenka įrodinėti savo teisių į literatūros, meno ar mokslo kūrinius egzistavimą ir pagrįstumą. tikimasi, kad ši monografija prisidės formuojant teisingą požiūrį į autorių kaip ypatingos nuosavybės savininką. Monografijoje nagrinėjamos autorių teisių rūšys, tiriami pagrindiniai autorių teisių perdavimo tretiesiems asmenims būdai, atskleidžiamos […]

Lietuvos Respublikos etikos kodeksai, nuostatai, taisyklės

Lietuvos etikos kodeksai, nuostatai, taisyklės. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006. – 336 p.Knygoje taip pat: Etika ir teisės – sankirtos ir paralelės / Gediminas Butkus, p. 9-26.Prekinis ženklas: Registrų centras

Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose asmenų, įtariamų padarius nusikalstamą veiką, išdavimas baudžiamajam persekiojimui

Šioje mokymo priemonėje analizuojami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir Europos Sąjungos teisės aktų, skirtų asmenų, įtariamų padarius nusikaltimą, išdavimo ar perdavimo kitai valstybei arba tarptautinei teisminei institucijai baudžiamajam persekiojimui pagrindiniai reikalavimai; asmens, įtariamo padarius nusikaltimą, išdavimo arba perdavimo baudžiamajam persekiojimui pagrindai, sąlygos ir tvarka; Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir Europos Sąjungos teisės aktų taikymo Lietuvoje […]

Civilinė teisė. Bendroji dalis (2-oji laida)

Ši knyga tai anksčiau išleistų vadovėlių ”civilinė teisė. Bendroji dalis, I tomas” ir ”Civilinė teisė. Bendroji dalis, II tomas” naujas papildytas ir pataisytas leidimas.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

Konstitucinės teisės klausimai, kazusai, užduotys

Leidinys skiriamas pirmiausia teisės mokslų studentams. Be to, knyga galėtų praversti politologijos, žurnalistikos ar istorijos studentams bei tarpdisciplininių studijų atstovams. Leidinio klausimai ir atsakymai, susiję su vis gausėjančiais Konstitucinio Teismo išaiškinimais bei konstitucinės teisės praktiniu taikymu, taip pat gali būti naudingi praktikuojantiems teisininkams, politkams ar jais tapti siekiantiems asmenims.Prekinis ženklas: Registrų centras

Draudimo teisė: nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai

Šioje monografinio pobūdžio knygoje išsamiai analizuojami svarbiausi nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos klausimai, atskleidžiama nepriklausomų draudimo tarpininkų teisinės padėties problematika, aptariami ir kritikuojami šių subjektų veiklos reguliavimas ir vykdymas Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje, apžvelgiami nepriklausomiems draudimo tarpininkams keliami profesiniai ir veiklos reikalavimai, nagrinėjami šių subjektų profesinių pareigų turinys (atsižvelgiant į tai, su kuria iš draudimo sutarties šalių […]

Europos sąjungos teisė. Vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas

Tai pirmoji lietuvių autoriaus parašyta knyga Europos Sąjungos materialiosios teisės tema. Knygoje pateikiama Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės sistema, kurios esminis elementas – diskriminuojančių ir nediskriminuojančių, taip pat vienodai ir skirtingai taikomų valstybių narių apribojimų vertinimas. Knyga išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės tema parašytų knygų savo turiniu ir forma. Joje gausu nuorodų […]

Akcinių bendrovių įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2014-07-01

Akcinių bendrovių įstatymas yra vienas svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas. Pastaruoju metu buvo priimta nemažai šio teisės akto pakeitimų, reglamentuojančių bendrovių valdymo, reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus. Šis Akcinių bendrovių įstatymo leidinys yra naudingas ir patogus tuo, […]

Darbo teisė: aktualūs atsakymai darbuotojams

Šiuo leidiniu pradedama knygų serija „Teisininko atsakymai ir patarimai“, kuri turėtų būti tarsi pirmoji pagalba, kai kyla įvairių teisinių problemų. Gyvenimo ir profesinės veiklos situacijos dažnai verčia ieškoti elementarių žinių apie tam tikrų sričių teisinį reglamentavimą. „Teisininko atsakymai ir patarimai“ – konkretūs, objektyvūs, ir ne teisininkui suprantama kalba išdėstyti atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus.Pirmoje naujos […]